WYDARZENIA 2004

31 grudnia 2004 r.

Blisko 700 osób, w tym o¶miu zawodników KTS Piskorzewie wzięło udział w 20. Międzynarodowym Ulicznym Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy. Na bardzo trudnej, wręcz górskiej trasie najlepiej spisał; się Ryszard Płochocki, który zaj¹³ 19. miejsce i drugie w kategorii M40. Po biegu wraz z kolegami z Ostrowa, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna, Bukownicy i Jarocina wypili¶my szampana za pomyœlnoœæ w nowym roku.

19 grudnia 2004 r.

Dzisiejszy trening był wyj±tkowy, bo poœwiêcony pamiêci pioniera triathlonu w Polsce, maratoñczyka i supermaratoñczyka, a kiedyœ znakomitego piêœciarza - Adama Mariana Walczaka, czyli - Marysia, jak zwracali siê do niego przyjaciele. W czwartek mija 2 rocznica jego œmierci. Trzech biegaczy z Ostrowa (Witek Olejniczak, Witek Sitek, Jarek Sitek) i nas czterech z Kalisza (Andrzej Wolniak, Piotrek Maciejewski, Rafa³ £ysiak i Mariusz Kurzajczyk) przebieg³o 28 km z Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim na Cmentarz Miejski w Kaliszu. œnie¿yca i zaspy a potem b³oto nieco spowolni³y bieg, ale na miejsce i tak dotarliœmy z przyzwoitym czasem brutto (by³y dwie przerwy na gor¹c¹ herbatê z cytryn¹) 2:55:15. Na cmentarzu czeka³a na nas rodzina Marysia, a przede wszystkim jego ¿ona Genowefa oraz znajomi, zapaliliœmy znicze, z³o¿yliœmy kwiaty i powspominaliœmy Go. A jest o czym mówiæ. W trakcie biegu powsta³ pomys³, ¿eby Jego imieniem nazwaæ 1. Cross Maraton Kole¿eñski Kalisz-Koœcielna Wieœ, który zamierzamy zorganizowaæ 30 stycznia 2005 r. Wczeœniej w Wysocku pani Gienia przekaza³a prezesowi Klubu Olimpijczyka, Marianowi Matysiakowi tablicê z czêœci¹ medali Marysia Walczaka, która ma zawisn¹æ w eksponowanym miejscu

18 grudnia 2004 r.

Wczoraj w restauracji KTW Sza³e odby³ siê op³atek biegowy po³¹czony z podsumowaniem koñcz¹cego siê sezonu. W kolacji wziê³o udzia³ 21 osób. Miejsce spotkania nie by³o przypadkowe, bowiem obaj w³aœciciele restauracji s¹ cz³onkami naszego towarzystwa. Czêœæ oficjalna nie trwa³a d³ugo. Prezes Mariusz Kurzajczyk przypomnia³ najwa¿niejsze tegoroczne sukcesy (Klubowe Mistrzostwo Polski w maratonie oraz czo³owe miejsca w wielu ogólnopolskich imprezach biegowych), które najlepiej obrazuje krótka statystyka: zawodnicy KTS Piskorzewie 58 razy stawali na podium, w tym 24 razy na najwy¿szym jego stopniu. Krótko przedstawi³ te¿ plany na 2005 rok: 12 biegów z cyklu Grand Prix Kalisza (pierwszy ju¿ 2 stycznia), 1. Kaliska Starówka Noc¹ na dystansie 10 km (11 czerwca) oraz... 1. Cross Maraton Rekreacyjny (Kole¿eñski), który ma odbyæ siê ju¿ 30 stycznia. W koñcu lipca lub sierpnia KTS Piskorzewie wspólnie ze SS Triathlon Delfin zamierza zorganizowaæ w Sza³em zawody triathlonowe. Dyskusje na temat planów oraz wspomnienia minionych imprez trwa³y a¿ do godz. 1.30 w sobotê. Natomiast ju¿ jutro o godz. 10 kaliscy i ostrowscy biegacze wystartuj¹ z Wysocka Wielkiego na 30-kilometrow¹ trasê, która zakoñczy siê przy grobie Adama Mariana Walczaka na Cmentarzu Miejskim. Bieg poœwiêcony jest pamiêci Marysia, którego druga rocznica œmierci mija w najbli¿szy czwartek.

5 grudnia 2004 r.

Po d³u¿szej przerwie kaliscy biegacze znów wyruszyli na trasê maratoñsk¹, a w³aœciwie pó³maratoñsk¹. W 2. Pó³maratonie œwiêtych Miko³ajów wziê³o udzia³ piêciu cz³onków KTS Piskorzewie. Trasa bieg³a malowniczymi szlakami w podtoruñskim lesie, czêœciowo po drodze gruntowej. Niemal wszyscy uczestnicy mieli na g³owach czerwone czapki, wielu bieg³o tak¿e w czerwonych rêkawiczkach i szalikach. Najlepiej spisa³ siê Ryszard P³ochocki, który zaj¹³ 10. miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w M40. Andrzej Jab³oñski by³ drugi w M60. Bieg ukoñczy³o 335 osób.

14 listopada 2004 r

Ryszard P³ochocki zaj¹³ 10 miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w kategorii M40 w 42. Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym Niepodleg³oœci w Ostrowie.

11  listopada 2004 r.

Zawodnicy KTS Piskorzewie dwa razy stawali na podium 11. Ogólnopolskiego Biegu Niepodleg³oœci w Górze. Najlepiej spisa³ siê Ryszard P³ochocki z KTS Piskorzewie Kalisz, który w klasyfikacji generalnej by³ szósty i drugi w kat. M40. Poniewa¿ najlepszy czterdziestolatek otrzyma³ nagrodê za miejsce w czo³owej pi¹tce, P³ochockiemu przypad³ puchar za wygranie tej kategorii wiekowej.Tak¿e drugie miejsce, tyle ¿e w kategorii M60 zaj¹³ Andrzej Jab³oñski.
Zobacz wyniki
 10 listopada 2004 r.
S³odycze i upominki z World Run Day przekazaliœmy dziœ do kaliskiego Domu Dziecka.

 7 listopada 2004 r.


46 osób, w du¿ej mierze dzieci i m³odzie¿y, ¶wiêtowa³o w Kaliszu ¦wiatowy Dzieñ Biegu pomimo zimna (5 stopni) i si±pi±cego deszczu. Wszyscy mieli do przebiegniêcia pêtelkê wokó³ Parku Miejskiego, z tym ¿e starsi (w wiêkszo¶ci) i m³odsi (w mniejszo¶ci) pokonali dwa okr±¿enia. Wszyscy mieli oryginalne numery startowe z logo World Run Day, KTS Piskorzewie, PZU ¯ycie (g³ówny sponsor) oraz herbem miasta. Najstarszy uczestnik to 68-letni Andrzej Jab³oñski, najm³odsza - 6-letnia Maja £ysiak.
Po powrocie na miejsce startu do budynku przy torze kolarskim, ka¿dy do woli móg³ napiæ siê coli i innych napojów, zje¶æ Grze¶ki i herbatniki. Ka¿dy otrzyma³ oryginalny dyplom z nazwiskiem i wpisan± liczb± kilometrów. W¶ród wszystkich uczestników rozlosowali¶my 35 toreb z gad¿etami. Najwiêkszy szczê¶ciarz wylosowa³ aparat fotograficzny, a by³y jeszcze torby turystyczne, czapki, kubki i pe³no innych drobiazgów. Razem z nami bieg³o czworo dzieci z Domu Dziecka, do którego na pocz±tku przysz³ego tygodnia przeka¿emy torby pe³ne upominków oraz s³odycze.

.


 4 listopada 2004 r.

¦WIATOWY DZIEÑ BIEGU - WORLD RUN DAY
W Parku Miejskim i na stadionie œwiêtujemy w najbli¿sz¹ niedzielê, 7 listopada w World Run Day, czyli ¦wiatowy Dzieñ Biegu. Impreza tradycyjnie po³¹czona jest z akcj¹ charytatywn¹, z której dochód przeznaczony bêdzie na kaliski Dom Dziecka. Obchody WRD zainaugurowali w 1999 r. Amerykanie, ale œwiêto szybko przyjê³o siê w Europie, a od zesz³ego roku obchodzone jest tak¿e w Polsce. W najbli¿sz¹ niedzielê na trasy wybiegn¹ mieszkañcy ponad 600 miast w tym: Warszawy, Bydgoszczy, Poznania, £odzi i Kalisza. Pomys³odawca WRD Bill Dermott podkreœla, ¿e wspólne bieganie ma s³u¿yæ wy¿szym celom, ma mieæ charakter charytatywny. To zrozumia³e. A dlaczego bieganie? Bo bieganie to œwietny przyk³ad aktywnoœci fizycznej, œwietny sposób na wspó³zawodnictwo i dobr¹ zabawê oraz utrz ymanie zdrowia. To najpopularniejsze æwiczenie i baza - fundament, na jakim budowana jest kondycja zawodników w wiêkszoœci dyscyplin sportowych. Bieganie jest przyjemne a dzia³alnoœæ charytatywna po¿yteczna, czyli chodzi o aby po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym. Z tego w³aœnie powodu wa¿n¹ czêœci¹ kaliskiej imprezy bêdzie loteria fantowa, z której dochód przekazany bêdzie na rzecz kaliskiego domu dziecka. Poza tym prow adzona bêdzie zbiórka przyborów szkolnych dla tej placówki. Nie zabraknie te¿ emocji sportowych, czyli truchtu po parku w towarzystwie cz³onków KTS Piskorzewie - aktualnych klubowych mistrzów Polski w maraton ie. Wyniki biegu zostan¹ przes³ane do organizatorów ¦wiatowego Dnia Biegu, a nasze nazwiska i zdjêcia pojawi¹ siê na stronie internetowej www.runday.com oraz na stronie KTS Piskorzewie. Zbiórka o godz. 10 przy torze kolarskim na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki 2. Wszyscy uczestnicy mog¹ liczyæ na pami¹tkowy dyplom i oryginalny numer startowy, a dzieci dodatkowo dostan¹ s³odycze.
Uwaga!
Po zakoñczeniu imprezy cz³onków KTS Piskorzewie (obowi¹zkowo) i wszystkich chêtnych zapraszamy na wspólny trening! 17 paÿdziernika 2004 r.

Trzech biegaczy KTS Piskorzewie stawa³o na podium 24. Miêdzynarodowego Biegu Warciañskiego im. Zdzis³awa Krzyszkowiaka. Drugie miejsce w kat. M40 zaj¹³ Ryszard P³ochocki z bardzo dobrym wynikiem 33:27. Trzeci w M60 by³ Andrzej Jab³oñski. Natomiast trzecie miejsce w towarzysz¹cych imprezie 19. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w biegu ulicznym na 10 km zaj¹³ Mariusz Kurzajczyk, który przy okazji poprawi³ rekord ¿yciowy.
Zobacz wyniki

 10 paÿdziernika 2004 r.

Wojciech Stasiak zaj¹³ 24. miejsce w 5. Maratonie Poznañskim i trzecie w kat. M40. Kategoriê M65 wygra³ Andrzej Jab³oñski. W imprezie wziê³o udzia³ 14 zawodników KTS Piskorzewie.
Zobacz wyniki

 3 paÿdziernika 2004 r.

Biegacze KTS Piskorzewie trzykrotnie stawali na podium 24. Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Ptolemeusza. Ryszard P³ochocki wygra³ kat. M40, trzeci w kat. M50 by³ Andrzej Wolniak, a trzecie miejsce w kat. M60 zaj¹³ Andrzej Jab³oñski.
Zobacz wyniki

 26 wrzeœnia 2004 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ siódme miejsce w 23. £owickim Pó³maratonie Jesieni. P³ochocki wygra³ kategoriê M40, a trzecie miejsce w M60 zaj¹³ Andrzej Jab³oñski.
Zobacz wyniki

 19 wrzeœnia 2004 r.

26. Arkadia Maraton Warszawski by³ udany dla kaliskich biegaczy. Ryszard P³ochocki zaj¹³ drugie miejsce w Pó³maratonie Warszawskim, trac¹c do zwyciêzcy zaledwie sekundê. Kat. M65 wygra³ Andrzej Jab³oñski. Czwarty w mistrzostwach Polski dziennikarzy w pó³maratonie zosta³ Mariusz Kurzajczyk.
Zobacz wyniki

 14 wrzeœnia 2004 r.

Walne Zebranie odwo³a³o Jacka Porzucka z funkcji prezesa. Nowym prezesem zosta³ Mariusz Kurzajczyk, a w jego miejsce wiceprezesem Adam Jaœkiewicz.

 4 wrzeœnia 2004 r.

Biegacze KTS Piskorzewie wziêli udzia³ w 25. Maratonie ¦winoujœcie-Wolgast. Po raz pierwszy 42 km i 195 m przebieg³ Mariusz Kurzajczyk.
Zobacz wyniki

 29 sierpnia 2004 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ czwarte miejsce w 23. Biegu Kazimierzowskim w Pyzdrach i pierwsze w kategorii M40. Swoj¹ kategoriê wygra³ tak¿e Andrzej Jab³oñski. Startowa³o 85 zawodników, w tym czterech z KTS Piskorzewie.
Zobacz wyniki

 15 sierpnia 2004 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ szóste miejsce (pierwsze w M-40) w Biegu im. Marsza³ka Pi³sudskiego w Kobylinie. Drugi w M-60 by³ Andrzej Jab³oñski.
Zobacz wyniki

 14 sierpnia 2004 r.

Dariusz Cichorek wraca po kontuzji do œwietnej dyspozycji. W Biegu Baryczan w Miliczu zaj¹³ szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzeci w kat. M-60 by³ Andrzej Jab³oñski, a po raz pierwszy piêtnastkê przebieg³ Mariusz Kurzajczyk.
Zobacz wyniki

 25 lipca 2004 r.

Andrzej Jab³oñski wygra³ kategoriê powy¿ej lat 65 w 21. Maratonie Ziemi Puckiej. W klasyfikacji generalnej kaliszanin zaj¹³ 44. miejsce na ponad 200 startuj¹cych z czasem 3:21:28.
Zobacz wyniki

 18 lipca 2004 r.

Tylko dwóch zawodników KTS Piskorzewie wziê³o udzia³ w 17. Pó³maratonie Lipcowym w Okonku. Siódme miejsce (drugie w M-40) zaj¹³ Ryszard P³ochocki. 120 na 155 startuj¹cych by³ debiutant Mariusz Kurzajczyk.
Zobacz wyniki

 11 lipca 2004 r.

Zawodnicy Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Piskorzewie bardzo dobrze spisali siê w 24. Biegu o Z³oty K³os w Ko³aczkowie na dystansie 10 km. Kaliszanie trzykrotnie stawali na podium w swoich kategoriach: wœród mê¿czyzn powy¿ej lat 60 najlepszy by³ Andrzej Jab³oñski, w kategorii M-40 drugi by³ Ryszard P³ochocki, a w M-70 trzecie miejsce zaj¹³ 73-letni Jerzy Kowalski.
Zobacz wyniki

Podczas drugiej czêœci obrad Walne Zebranie KTS Piskorzewie wybra³o dwóch nastêpnych cz³onków Zarz¹du. S¹ to: Dariusz Cichorek i Miros³aw Matyjasz.

 22 czerwca 2004 r.

Walne zebranie KTS Piskorzewie wybra³o w³adze klubu. Pierwszym prezesem zosta³ Jacek Porzucek. Jego zastêpcami bêd¹: S³awomir Banasiak (pi³ka no¿na) i Mariusz Kurzajczyk. W zarz¹dzie znaleÿli siê te¿ skarbnik Andrzej Wolniak i Adam Jaœkiewicz, który ma odpowiadaæ za organizacjê imprez. W komisji rewizyjne znale¿li siê: przewodnicz¹cy Miros³aw Antczak oraz Cezary Kujawiñski i Piotr Maciejewski.

 21 czerwca 2004 r.

Czterech biegaczy KTS Piskorzewie wziê³o udzia³ w tradycyjnym biegu z okazji œwiêta belgijskiego miasta La Lauviere. Ryszard P³ochocki by³ czwarty na 20 km i 1. w kategorii pow. 40 lat z czasem 1 godz. 8 min. Pozostali startowali na 10 km: Cezary Kujawiñski 43 min, Andrzej Wolniak 45 min., a Piotr Maciejewski 48 min. Zobacz wyniki

 20 czerwca 2004 r.

Andrzej Jab³oñski z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Piskorzewie zosta³ mistrzem Polski weteranów w maratonie w kategorii powy¿ej lat 65. W Lêborku dystans 42 km i 195 metrów kaliszanin przebieg³ w czasie 3 godziny, 11 minut i 41 sekund.
Zobacz wyniki

 9 czerwca 2004 r.

Zawodnicy KTS Piskorzewie z powodzeniem rywalizowali w Biegu Brzegami Rzeki Prosny, zamykaj¹cym tegoroczny Memoria³ im. Adama Mariana Walczaka. Zawody znów wygra³ pleszewianin £ukasz Balcer, ale w kat. pow. lat 40 triumfowa³ Ryszard P³ochocki, a powy¿ej lat 50. Andrzej Jab³oñski. Najstarszym zawodnikiem by³ nasz 73-letni Jerzy Kowalski.
Zobacz wyniki

 7 czerwca 2004 r.

Ryszard P³ochocki wicemistrzem Polski weteranów w pó³maratonie!
W rozegranym w sobotê 23. Goœliñskim Pó³maratonie Weteranów, bêd¹cym zarazem 8. Mistrzostwami Polski w Pó³maratonie Weteranów, P³ochocki zaj¹³ drugie miejsce ze strat¹ 51 sekund do Miros³awa Bugaja. Zosta³ wicemistrzem Polski weteranów i jednoczeœnie zaj¹³ drugie miejsce w kat. pow. lat 40. Natomiast kategoriê pow. lat 65 wygra³ Andrzej Jab³oñski! Zawody ukoñczy³o 227 biegaczy!
Zobacz wyniki

  29 maja 2004 r.

22. Maraton Toruñski
Mistrzowie Polski!
Kaliskie Towarzystwo Sportowe Piskorzewie zosta³o Klubowym Mistrzem Polski w maratonie! Do Torunia pojecha³a czteroosobowa dru¿yna, bowiem zabrak³o kontuzjowanego Andrzeja Jab³oñskiego. Na wynik punktowa³o najlepszych trzech: Andrzej Baran, Ryszard P³ochocki i Wojciech Stasiak. Czwarty zawodnik Adam Jaœkiewicz zaj¹³ 85 miejsce. Dodatkowo P³ochocki wygra³ kategoriê powy¿ej lat 40 a Stasiak by³ drugi! Szefem ekipy by³ Andrzej Wolniak, który tym razem pobieg³ 10 km.
Zobacz wyniki