WYDARZENIA 2005


 31 grudnia 2005 r.

Nowy Rok po¿egnaliœmy w Trzebnicy. Ostatecznie wybraliœmy siê we czterech plus Wiktor Kuœmierek z £odzi. Wielkich niespodzianek nie by³o. Najlepiej wypad³ Rysiu P³ochocki, który by³ 19. w klasyfikacji generalnej i drugi w M40. Marek Frontczak do³o¿y³ Mariuszowi Kurzajczykowi i Robertowi Rzepeckiemu, ale zgodnie z oczekiwaniami czasy by³y dalekie od przyzwoitych. Dok³adne wyniki.
Finisz czterech muszkieterów z Trzebnicy.


 30 grudnia 2005 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie KTS Piskorzewie odbêdzie siê w przysz³y pi¹tek, 6 stycznia 2006 r. o godz. 19. G³ównym tematem bêdzie ewentualna zmiana nazwy naszego Towarzystwa. Ewentualne propozycje, które potem przedstawi Zarz¹d, proszê przesy³aæ na adres sprint@o2.pl

 24 grudnia 2005 r.

Jak co roku biegliśmy sprzed Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim na grób Marysia Walczaka na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Poza kaliszanami: Andrzejem, Czarkiem, Piotrkiem, Tadziem i Mariuszem, w biegu wziêli udzia³ Witek z Ostrowa i Wiktor z £odzi. Na cmentarzu byli ju¿ prezes Klubu Olimpijczyka, Marian Matysiak, koledzy Marysia z Klubu Oficerów Rezerwy LOK Komunalni oraz jego kuzyn. Gustaw Elbl, prezes KOR Komunalni zapowiedzia³, ¿e jego klub ufunduje puchar dla najlepszego oficera w 2. Cross Maratonie im. Adama Mariana Walczaka.
Przypominam, ¿e jutro o godz. 9 (rano!) wspólny, œwi¹teczny trening. Zbiórka oczywiœcie przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. D³ugosza nad rzek¹, choæ chyba trasê wybierzemy inn¹ ni¿ zwykle.

 Wszystkim kaliskim biegaczom, œcigaczom i truchtaczom
w tym niezwyk³ym, pe³nym radoœci dniu
¿yczymy
spokojnych, lecz aktywnych, weso³ych, lecz z refleksjami, rodzinnych, lecz z zachowaniem pamiêci o przyjacio³ach i kolegach z biegowych tras
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia


 23 grudnia 2005 r.

Jak co roku w okresie przedœwi¹tecznym pokazujemy, ¿e pamiêtamy o naszym przyjacielu Adamie Marianie Walczaku. Jutro, a wiêc w Wigiliê, o godz. 8 rano razem z kolegami z Maratonu Ostrów wystartujemy sprzed Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, aby po przebiegniêciu 28 km z³o¿yæ wi¹zankê kwiatów na grobie Marysia na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w tym symbolicznym biegu. Tych, którzy nie mog¹ biec, prosimy o przyjœcie na cmentarz oko³o godz. 10.45.
Natomiast w niedzielê o godz. 9 odbêdzie siê wspólny, œwi¹teczny trening. Zbiórka jak zwykle przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. D³ugosza nad rzek¹.

 18 grudnia 2005 r.

Tadeusz Ruta pokona³ 132 km w czasie 1. Biegu Wigilijnego od Zmierzchu do Œwitu. Z naszych zawodników najlepiej spisa³ siê Rysiu P³ochocki, który przebieg³ 80 km, tyle ¿e na trasie by³ przez pó³ nocy. Szczegó³owe wyniki.
Sk¹d ja znam tych Miko³ajów z czerwonymi nosami?

 18 grudnia 2005 r.

My biegaliœmy noc¹, a Marek Frontczak, który wraca do zdrowia w sanatorium, za dnia. Marek wystartowa³ wczoraj w 16. Ogólnopolskim Biegu Sylwestrowym w Strzelcach Opolskich. Zaj¹³ 185 miejsce i pobi³ rekord ¿yciowy na 15 km. Tu s¹ wyniki.

 16 grudnia 2005 r.

Ju¿ jutro czeka nas nie lada wydarzenie - 1. Bieg Wigilijny od Zmierzchu do Œwitu. Przypominamy, ¿e w dziale IMPREZY znajduje siê regulamin Biegu. Ca³y czas przyjmujemy zg³oszenia. Na razie swój udzia³ potwierdzili ultramaratoñczycy z Wroc³awia, Katowic, Bydgoszczy, Poznania, Œremu, Gniezna, Trójmiasta i, oczywiœcie, du¿a grupa z Kalisza.
Dzia³a ju¿ strona 2. Cross Maratonu Kole¿eñskiego im. Adama Mariana Walczaka (www.maraton-kalisz.prv.pl).

 15 grudnia 2005 r.

Yiannis Kouros, najs³ynniejszy i najbardziej utytu³owany ultramaratoñczyk œwiata nie wyklucza startu w naszym 24-godzinnym Biegu Œwiêtojañskim!
Napisa³ o tym w liœcie, który otrzyma³em wczoraj. Reszta nale¿y do jego mened¿era a przede wszystkim sponsorów.
REKORDY ŒWIATA YIANNISA KOUROSA
Oficjalne
100 mil
11.46.37 Nowy Jork, Queens, USA (szosa) 7/8.11.1984
1000 km
5 dni oraz 16.17.00 Colac, Australia (bie¿nia) 26/11-2/12.1984
5 dni oraz 20.13.40 Nowy Jork, USA (szosa) 20/26.05.1988
1000 mil
10 dni oraz 10.30.36 Nowy York, USA (szosa) 20/30.05.1988
12 H
162,543 km Nowy York, USA (szosa) 7.11.1984
162,400 km Montauban, Francja (bie¿nia) 15.03.1985
24 H
303,506 km Adelajda , Australia (bie¿nia) 4/5.10.1997
290,221 km Bazylea , Szwajcaria (szosa) 2/3.05.1998
48 H
473,797 km Surgeres , Francja (bie¿nia 3/5.05.1996
6-dniowy
1.028,370 km Nowy Jork, USA (szosa) 21/26.05.1988
1.036 km Colac,Australia (bie¿nia) 20/26.11.2005
Nieoficjalne
(uznawane przez IAU, ale na nietypowych dystansach)
200 km
15.10.27 Adelajda, Australia (bie¿nia) 4/5.10.1997
15.11.48 N-Y Queens, USA (szosa) 7/8.11.1984
500 km
2 dni oraz 12.23.00, Colac, Australia (bie¿nia) 26/11.2/12.1984

 13 grudnia 2005 r.

W dziale IMPREZY znajduje siê regulamin 1. Biegu Wigilijnego od Zmierzchu do Œwitu.

 11 grudnia 2005 r.

Aron Przyby³ z UKS 12 wygra³ 12. Bieg o Grand Prix Kalisza. Kolejne miejsca zajêli nasi reprezentanci: Ryszard P³ochocki i Andrzej Baran. Szczegó³owe wyniki.
Po zawodach piêcioosobowa za³oga KTS Piskorzewie wziê³a udzia³ w dwugodzinnym biegu po ostrowskim Rynku, promuj¹cym nowo powsta³y bratni klub Maraton Ostrów.

 9 grudnia 2005 r.

Po zakoñczeniu 12. Biegu o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê krótkie zebranie KTS Piskorzewie Kalisz, poœwiêcone najbli¿szym biegom. Po zebraniu zapraszamy na d³ugi, wspólny trening.

 6 grudnia 2005 r.

12., ostatni Bieg o Grand Prix Kalisza 2005 odbêdzie siê w najbli¿sz¹ niedzielê, 11 grudnia o godz. 10. Start i trasa identyczne jak w listopadzie, a wiêc 5 km ze Szlaku Bursztynowego do mostu kolejowego i z powrotem. Uroczyste zakoñczenie i podsumowanie GP wraz z wrêczeniem nagród i pucharów odbêdzie siê 1 stycznia 2006 r. niezw³ocznie po zakoñczeniu Biegu Noworocznego.

 5 grudnia 2005 r.

S¹ ju¿ wyniki z 3. Rekreacyjnego Pó³maratonu Œwiêtych Miko³ajów. Pod nieobecnoœæ najlepszych œcigaczy najlepiej wypad³ prezes. Wreszcie.

 4 grudnia 2005 r.

Ostatecznie tylko czterech zawodników KTS Piskorzewie wziê³o udzia³ w 3. Rekreacyjnym Pó³maratonie Miko³ajów. W trudnych, zimowych warunkach nie uda³o siê uzyskaæ dobrych rezultatów. Czasy nieoficjalne: Mariusz Kurzajczyk 1:36:30, Robert Rzepecki 1:38:30, Cezary Kujawiñski 1:42:07, Andrzej Fr¹tczak 1:45:04.

 2 grudnia 2005 r.

Grudzieñ to okres podsumowañ. Zaczynamy. Na pocz¹tek kaliszanie w rankingu polskich maratoñczyków (Jarek Kosoñ uwzglêdni³ 4582 osób). Jak widaæ jest nas ca³kiem sporo. W nawiasie liczba maratonów przebiegniêtych w 2005 r.
42. Baran Andrzej 1967 KTS Piskorzewie Kalisz [3] Gdañsk (n) 2.36.00
43. P³ochocki Ryszard 1961 KTS Piskorzewie [6] Warszawa (n) 2.36.02
58. Przyby³ Aron 1984 UKS 12 Kalisz [1] Poznañ (n) 2.39.00
69. Cichorek Dariusz 1972 KTS Piskorzewie [3] Warszawa (n) 2.40.47
197. Klupœ Robert 1967 KTS Piskorzewie Kalisz [1] Poznañ (n) 2.53.20
221. Rakieæ Karolina 1979 Kalisz [3] Dêbno (n) 2.55.05 K
314. Górny Krzysztof 1978 Kalisz [1] Poznañ (n) 2.58.42
385. Bêdkowski Bogdan 1965 KTS Piskorzewie [3] Poznañ (n) 3.01.57
452. Kochanek Dariusz 1976 Kalisz [2] Wroc³aw (n) 3.05.53
555. Jab³oñski Andrzej 1936 Kalisz [5] Poznañ (n) 3.10.37
593. Fr¹tczak Andrzej 1956 KTS Piskorzewie [5] Dêbno (n) 3.11.56
727. Rzepecki Robert 1963 KTS Piskorzewie [5] Poznañ (n) 3.16.46
885. Kurzajczyk Mariusz 1965 KTS Piskorzewie [5] Warszawa (n) 3.21.43
1138. Tabaka Bartosz 1986 Kalisz [1] Poznañ (n) 3.28.14
1203. Miklas Piotr 1968 KTS Piskorzewie [1] Kalisz 3.29.24
1589. Jakubczak £ukasz 1984 Kalisz [1] Poznañ (n) 3.39.42
1626. Gier³owski Stanis³aw 1955 KTS Piskorzewie [1] Kalisz 3.40.31
1671. Galus Herbert 1983 Kalisz [1] Poznañ (n) 3.41.39
1673. Szymczak £ukasz 1983 KTS Piskorzewie [1] Poznañ (n) 3.41.41
1741. Kujawiñski Cezary 1955 KTS Piskorzewie [1] Poznañ (n) 3.43.07
1749. Midek Zbigniew 1971 Kalisz [1] Warszawa (n) 3.43.14
1771. Frontczak Marek 1953 KTS Piskorzewie [4] Poznañ (n) 3.43.35
1966. Ja³owica Tomasz 1978 Kalisz [1] Poznañ (n) 3.48.11
2221. Kaczmarkiewicz Zbigniew 1954 KTS [2] Poznañ (n) 3.53.44
2393. So³tysiak Jakub 1982 Kalisz [1] Wroc³aw (n) 3.56.42
2481. Wolniak Andrzej 1954 KTS Piskorzewie [3] Dêbno (n) 3.58.19
2507. Dziedzic Krzysztof 1950 Big Star Kalisz [4] Dêbno (n) 3.58.52
2869. Raczyñski Jacek 1968 KTS Piskorzewie [1] Kraków 4.09.25
2960. £ysiak Rafa³ 1974 KTS Piskorzewie [2] Kalisz 4.11.50
3145. Kruszka Teresa 1977 KTS Piskorzewie [1] Kalisz 4.17.19 K
3725. Ga³czyñski Krzysztof 1987 Kalisz [1] Warszawa (n) 4.38.08
3913. Maciejewski Piotr 1953 KTS Piskorzewie [3] Kalisz 4.45.54
3937, Bia³o¿yt Marcin 1940 Kalisz [1] Poznañ (n) 4.46.47

 1 grudnia 2005 r.

Byliœmy tam.

.


 29 listopada 2005 r.

Na www.supermaraton.prv.pl mo¿na znaleÿæ miêdzyczasy zawodników, którzy przebiegli 100 km podczas 21. Supermaratonu Kalisia.

 29 listopada 2005 r.

W czwartek delegacja KTS Piskorzewie weÿmie udzia³ w pogrzebie Basi Szlachetki. W samochodzie s¹ jeszcze dwa wolne miejsca. Chêtni mog¹ kontaktowaæ siê z prezesem.

 27 listopada 2005 r.

W dziale Grand Prix KLASYFIKACJA mo¿na znaleÿæ poprawione klasyfikacjê generaln¹ i w kategoriach. Wygl¹da na to, ¿e po grudniowym Grand Prix wiele siê jeszcze mo¿e zmieniæ.
W generalnej o trzecie miejsce walcz¹ Dariusz Cichorek (475 p.) i Aron Przyby³ (460 p.). W kat. K20 o trzecie miejsce Teresa Kruszka (8) i Anna Grzesiak (8). W M30 o trzeci¹ pozycjê Adam Jaœkiewicz (42) i Piotr Miklas (41). W M40 tak¿e o trzecie miejsce Bogdan Bêdkowski (64) i Witold Sitek (62). W M50 o zwyciêstwo Leon Wawrzyniak (65) i Marian Zielonka (64).

 26 listopada 2005 r.
Ostatnie po¿egnanie Basi Szlachetki

Znany z forum biegajznami.pl Stanis³aw Stanuch (sms) zaproponowa³ ¿ebyœmy po¿egnali Basiê i pokazali œwiatu, ¿e by³ ktoœ taki jak ONA. Chodzi o zamieszczenie nekrologu w ogólnopolskiej Gazecie Wyborczej bêd¹cego ostatnim po¿egnaniem. Pomys³ spotka³ siê z natychmiastowym odzewem na forum biegajznami.pl. Poniewa¿ nekrolog powinien pojawiæ siê na pocz¹tku przysz³ego tygodnia rozpoczê³a siê zbiórka. Szef forum Piotr Benecki (Bennet) zaproponowa³, ¿eby ka¿dy wp³aci³ tyle - ile bêdzie chcia³ i móg³. Bennet poda³ swoje konto a po zebraniu pieniêdzy, ka¿demu kto siê z³o¿y, przeœle dok³adn¹ listê datków i skan przelewu za nekrolog. Jednoczeœnie prosi o potwierdzenie mailem na adres biegajznami@biegajznami.pl przelanej/wp³aconej kwoty, na wypadek gdyby pieni¹dze sz³y d³u¿ej.
Piotr Benecki
ul. Bocianowo 39/1B
85-042 Bydgoszcz
Nr konta 08 16801088 0000 3000 0011 1584
z dopiskiem: na po¿egnanie Basi

 24 listopada 2005 r.

Trudno w to uwierzyæ, ale dzisiaj umar³a Basia Szlachetka. A jeszcze niedawno biega³a z nami...

 15 listopada 2005 r.

Wreszcie mamy wyniki z biegów œwi¹tecznych. W Turku, na dystansie 6 km, 46. by³ Andrzej Fr¹tczak, a 49. Marek Frontczak. Ten ostatni by³ trzeci w kategorii M50.
W 1. Ogólnopolskim Koœciañskim Pó³maratonie im. dra Henryka Florkowskiego startowa³ Ryszard P³ochocki. Konkurencja by³a bardzo mocna, wiêc mimo niez³ego czasu (1:13:18) zaj¹³ dopiero 32 miejsce i 3 w kategorii M40. W naszych barwach zadebiutowa³ Robert Klupœ, który by³ 52.
Dwuosobow¹ reprezentacjê mieliœmy w Ostrowie na 43. Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym. 18. by³ Andrzej Fr¹tczak, 28. Marek Frontczak.
Dok³adne wyniki naszych biegaczy ze wszystkich tych imprez mo¿na znaleÿæ tutaj.

 6 listopada 2005 r.

Ryszard P³ochocki i Aron Przyby³ wygrali 11. bieg z cyklu Grand Prix Kalisza. Zwyciêzcy przebiegli liniê mety trzymaj¹c siê za rêce, podkreœlaj¹c w ten sposób, i¿ zawody odby³y siê w ramach obchodów Œwiatowego Dnia Biegania. W imprezie, która zosta³a rozegrana na œcie¿ce rowerowej ³¹cz¹cej nowy most na Proœnie z mostem kolejowym, wziê³y udzia³ 42 osoby.
Klasyfikacjê po 11. biegach mo¿na znaleÿæ w dziale Grand Prix Kalisza, a dok³adne wyniki 11. Biegu o Grand Prix Kalisza s¹ tu.

.


 4 listopada 2005 r.

RANKING POLSKICH MARATOÑCZYKÓW
Wed³ug czasów:
43. Baran Andrzej Gdañsk (n) 2.36.00
44. P³ochocki Ryszard Warszawa (n) 2.36.02
70. Cichorek Dariusz Warszawa (n) 2.40.47
386. Bêdkowski Bogdan Poznañ (n) 3.01.57
593. Fr¹tczak Andrzej Dêbno (n) 3.11.56
727. Rzepecki Robert Poznañ (n) 3.16.46
886. Kurzajczyk Mariusz Warszawa (n) 3.21.43
1224. Miklas Piotr Kalisz 3.29.54
1622. Gier³owski Stanis³aw Kalisz 3.40.31
1670. Szymczak £ukasz Poznañ (n) 3.41.41
1740. Kujawiñski Cezary Poznañ (n) 3.43.07
1770. Frontczak Marek Poznañ (n) 3.43.35
2221. Kaczmarkiewicz Zbigniew Poznañ (n) 3.53.44
2480. Wolniak Andrzej Dêbno (n) 3.58.19
2871. Raczyñski Jacek Kraków 4.09.25
2961. £ysiak Rafa³ Kalisz 4.11.50
3145. Kruszka Teresa Kalisz 4.17.19
3912. Maciejewski Piotr Kalisz 4.45.54
Wed³ug liczby maratonów i czasów
74. P³ochocki - 6
143. Fr¹tczak - 5
152. Kurzajczyk - 5
238. Rzepecki - 4
297. Frontczak - 4
365. Baran - 3
370. Cichorek - 3
417. Bêdkowski - 3
635. Wolniak - 3
693. Maciejewski - 3
1242. Kaczmarkiewicz - 2
1360. £ysiak - 2

 4 listopada 2005 r.

Jak wczeœniej informowaliœmy, 11. Bieg o Grand Prix Kalisza po³¹czony z obchodami World Run Day odbêdzie siê w niedzielê, 6 listopada. Piêciokilometrowa trasa wieœæ bêdzie asfaltow¹ œcie¿k¹ z Kalisza w kierunku Piwonic a ³¹cz¹c¹ nowy most na Swêdrni z mostem kolejowym. Start zaplanowano na godz. 10, ale wszyscy chêtni powinni siê zg³aszaæ w godz. 9-9.45 na Stadion Miejski w pobli¿u toru kolarskiego.

.


 1 listopada 2005 r.

Szczypta statystyki w nawi¹zaniu do 21. Supermaratonu Kalisia. Zwyciêzca Ryszard P³ochocki osi¹gn¹³ 143. wynik w historii polskich setkowiczów, a zarazem swój dziesi¹ty (7:32:52). Jednoczeœnie jest to 10 wynik w kategorii M40 i pierwszy w kategorii 44-latków, czyli nieoficjalny rekord Polski 44-latków. Warto zauwa¿yæ, ¿e do tej pory najszybszym 44-latkiem by³... nasz kolega klubowy Stanis³aw Gier³owski, który w 1999 roku pokona³ 100 km w czasie 7:35:21.
Rekord Polski w kategorii M40 dzier¿y od 2 lat Andrzej Magier, który w wieku 41 lat pokona³ 100 km w czasie 6:58:32

 31 paÿdziernika 2005 r.

Wszyscy biegacze, cz³onkowie i sympatycy KTS Piskorzewie Kalisz mog¹ wzi¹æ udzia³ w badaniach, które odbêd¹ siê w specjalistycznej przychodni sportowej Zawiszy Bydgoszcz. Badania wstêpnie zaplanowane na 12 listopada, obejmowaæ bêd¹ pomiar zakwaszenia krwi wraz z wyznaczaniem progów a tak¿e pe³n¹ morfologiê wraz z okreœleniem poziomu mikroelementów (potasu, magnezu) oraz wyznaczenie pu³apu tlenowego (VO2max). Wszystko pod opiek¹ lekarza sportowego, który potem zinterpretuje wyniki. Orientacyjny koszt nie przekroczy 200 z³, a wiêksza liczba chêtnych na pewno go obni¿y.
Zg³oszenia proszê przysy³aæ na skrzynkê klubow¹ piskorzewie@o2.pl

 26 paÿdziernika 2005 r.

11. Bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê 6 listopada w ramach Œwiatowego Dnia Biegu (World Run Day). Rywalizacja toczyæ siê bêdzie na asfaltowej drodze dla pieszych i rowerów ³¹cz¹cej dwa nowe mosty na Trasie Bursztynowej. Dystans 5 km. Start jak zwykle o godz. 10.

 25 paÿdziernika 2005 r.

1. Bieg Œwiêtojañski od Zmierzchu do Œwitu zosta³ uhonorowany przez serwis internetowy maratonypolskie.pl nagrod¹ Filipidesa w kategorii ,,Kameralna impreza 2005''. Dziêkujemy!

.


 24 paÿdziernika 2005 r.

S¹ wreszcie oficjalne wyniki 23. Biegu Przemys³a, który towarzyszy³... Maratonowi Poznañskiemu. Ryszard P³ochocki zaj¹³ 17 miejsce z niez³ym czasem 32:58. Wygra³ Ukrainiec Witalij Rybak (29:54).

 22 paÿdziernika 2005 r.

Najtwardsi biegacze mieszkaj¹ w Kaliszu lub reprezentuj¹ Kalisz. Taki wniosek mo¿na wyci¹g¹æ analizuj¹c wyniki 21. Supermaratonu Kalisia. Zawody wygra³ Ryszard P³ochocki, a drugie miejsce zaj¹³ debiutant Dariusz Cichorek - obaj KTS Piskorzewie Kalisz.
Dystans 100 km ukoñczyli tak¿e Marek Frontczak, Mariusz Kurzajczyk i Robert Rzepecki. Krótsze dystanse ultramaratoñskie pokonali równie¿: Tadeusz Tomeczek (85 km), Andrzej Fr¹tczak (70 km) i Cezary Kujawiñski (55 km). ¯aden klub nie wypad³ tak dobrze i nie mia³ tak licznej reprezentacji. W sumie 100 km przebieg³o 51 osób a 22 wczeœniej zesz³y z trasy.
Wœród pañ triumfowa³a kaliszanka Karolina Rakieæ.
Z kolei w klasyfikacji wózków zwyciê¿y³ Arkadiusz Skrzypiñski (Vobis Polska).
Komplet wyników z setki mo¿na znaleÿæ tu.

 19 paÿdziernika 2005 r.

Proœba do wszystkich cz³onków i sympatyków KTS Piskorzewie.
W sobotê odbêdzie siê reaktywowana po czterech latach kaliska setka a nasze Towarzystwo jest g³ównym organizatorem biegu. Tak¿e z tego powodu potrzebujemy ka¿d¹ rêkê i g³owê do pomocy i to ju¿ od pi¹tku, kiedy bêdziemy przyjmowaæ zawodników.
Zg³oszenia wszystkich wolontariuszy na pi¹tek i sobotê, wierzê, ¿e ich nie zabraknie, przyjmuj¹ Mariusz, Andrzej W., Adam, Rafa³ i Mirek M.

 18 paÿdziernika 2005 r.

Podczas 6. Maratonu Poznañ rozegrano mistrzostwa Polski lekarzy w maratonie. Dziewi¹te, nagradzane miejsce zaj¹³ nasz kolega klubowy Pawe³ Bartczak. Gratulacje!

 17 paÿdziernika 2005 r.

Bogdan Bêdkowski by³ najszybszym zawodnikiem KTS Piskorzewie podczas 6. Maratonu Poznañ. Czas 3:01:57 to jego nowa ¿yciówka.
Rekordy ¿yciowe bili tak¿e inni nasi koledzy. Robert Rzepecki uzyska³ czas netto 3:16:46, a Marek Frontczak 3:43:35 (poprawa o 17 minut i 20 sekund!). Dobrze spisa³ siê tak¿e debiutant, £ukasz Szymczak, który zg³osi³ akces do Towarzystwa w... trakcie biegu. Na metê dobieg³ z czasem 3:41:41.
Dok³adne wyniki z 6. MP mo¿na znaleÿæ tu.

 2 paÿdziernika 2005 r.

Aktualn¹ klasyfikacjê Grand Prix mo¿na znaleÿæ w dziale GRAND PRIX KALISZA 2005.

 2 paÿdziernika 2005 r.

Andrzej Baran, Ryszard P³ochocki, Aron Przyby³ - to czo³owa trójka 10. Biegu o Grand Prix Kalisza rozegranego w ramach 25. Biegu Ptolemeusza. Dok³adne wyniki GP mo¿na znaleÿæ tu.

 30 wrzeœnia 2005 r.

Wszyscy biegacze KTS Piskorzewie Kalisz, którzy wezm¹ udzia³ w biegu Ptolemeusza, proszeni s¹ o wdzianie zielonych strojów klubowych. W naszej koszulce pojedzie tak¿e pilotuj¹cy czo³ówkê rowerzysta... Andrzej Wolniak.

 29 wrzeœnia 2005 r.


 Czarku! W dniu 50 urodzin, stu lat, du¿o zdrowia, z³amania 3:15 w maratonie i spe³nienia wszystkich innych marzeñ ¿ycz¹ kole¿anka i koledzy z KTS Piskorzewie.


 28 wrzeœnia 2005 r.


Relacjê i wyniki z 9. Biegu o Grand Prix Kalisza bêdzie mo¿na znaleÿæ w jutrzejszej (czwartek, 29 wrzeœnia) ,,Ziemi Kaliskiej''.

 28 wrzeœnia 2005 r.

Pose³ Adam Rogacki wystartuje w Biegu Ptolemeusza w barwach KTS Piskorzewie Kalisz.

 27 wrzeœnia 2005 r.

W najbli¿sz¹ niedzielê, 2 paÿdziernika o godz. 11.30 odbêdzie siê 25. Bieg Ptolemeusza. Zawody s¹ zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Kalisza. Uwzglêdniane bêd¹ wyniki tylko tych osób, które choæ raz wziê³y udzia³ w biegu GP.

 26 wrzeœnia 2005 r.

Aktualn¹ klasyfikacjê GP mo¿na znaleÿæ w dziale GRAND PRIX KALISZA 2005.

 26 wrzeœnia 2005 r.

Mamy pos³a! Adam Rogacki, sympatyk naszego klubu, uczestnik biegów o Grand Prix Kalisza, m.in. w minion¹ niedzielê, a wiêc w dniu wyborów, zosta³ wybrany do parlamentu z listy PiS. W Sejmie ma zamiar zaj¹æ siê m.in. sportem. Gratulacje!

 25 wrzeœnia 2005 r.

Organizatorzy XXVIII Biegu Lechitów w Gnieÿnie wreszcie ujawnili wyniki. Jeden z nich, znany biegacz Andrzej Krzyœcin nie kryje, ¿e powodem zw³oki by³y pewne nieœcis³oœci. Rezultaty s¹, ale nieœcis³oœci chyba zosta³y, bo wiêkszoœæ uczestników biegu uwa¿a, ¿e osi¹gnê³a znacznie lepszy czas (nawet o 2 minuty), niÿli to wynika z oficjalnego komunikatu. Dodajmy, ¿e KTS Piskorzewie by³o reprezentowane w Gnieÿnie przez: Piotra Miklasa (30. miejsce), Paw³a Bartczaka (62.), Andrzeja Fr¹tczaka (110.) i Marka Frontczaka (116., ¿yciówka).
Wyniki naszych zawodników z Gniezna mo¿na znaleÿæ tutaj.

 25 wrzeœnia 2005 r.

Ryszard P³ochocki wygra³ dziewi¹ty Bieg o Grand Prix Kalisza i tym samym praktycznie zapewni³ sobie zwyciêstwo w ca³ym cyklu.
Zawody na dystansie ok. 5 km odby³y siê na Majkowie. W rywalizacji wziê³o udzia³ 33 zawodników, w tym spora ekipa z Ostrowa. Wydawa³o siê, ¿e o wygran¹ walczyæ bêd¹ cz³onkowie drugiej ekipy Maratonu Warszawskiego. Tymczasem rozdzieli³ ich Aron Przyby³ z UKS 12 Kalisz, który zaj¹³ drugie miejsce.
Jak zwykle zamiast wpisowego by³o picie (tym razem herbata). Wœród wszystkich uczestników rozlosowano atrakcyjne upominki.
Komplet wyników 9. GP mo¿na znaleÿæ tutaj.

 24 wrzeœnia 2005 r.

Na razie nie ma oficjalnych rezultatów biegu w Gnieÿnie. Na pewno 6. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski lekarzy zaj¹³ Pawe³ Bartczak, który zgarn¹³ tak¿e puchary za pierwsze miejsce w kategorii M35 i ,,za najwiêkszy postêp'' od zesz³ego roku.. Jak tylko organizatorzy og³osz¹ wyniki, umieszczê je na stronie.

 23 wrzeœnia 2005 r.

Pawe³ Bartczak, Andrzej Fr¹tczak i Piotr Miklas to nasza reprezentacja na jutrzejszy XXVIII Bieg Lechitów w Gnieÿnie. Wyniki jak zwykle bêdzie mo¿na znaleÿæ na stronie.

 23 wrzeœnia 2005 r.

Liderzy klasyfikacji Grand Prix emocjonuj¹ siê niedzielnymi zawodami, a biegacze zajmuj¹cy dalsze pozycje (prezes) planuj¹ ju¿ przysz³oroczne GP. Wiele wskazuje na to, ¿e w 2006 r. odbêdzie siê szeœæ biegów z cyklu GP Kalisza. W styczniu, lutym, maju (Mistrzostwa Kalisza w prze³ajach na Majkowie), czerwcu (Blizanowska Piêtnastka), listopadzie (Œwiatowy Dzieñ Biegu) i grudniu. Dystanse 5-15 km. Poza tym KTS Piskorzewie bêdzie g³ównym organizatorem 2. Cross Maratonu Kole¿eñskiego im. Adama Mariana Walczaka (styczeñ), 2. Biegu Œwiêtojañskiego od Zmierzchu do Œwitu (czerwiec) i 22. Supermaratonu Kalisia (paÿdziernik). Niebawem og³osimy dok³adne terminy wszystkich tych biegów.

 20 wrzeœnia 2005 r.

Jak ju¿ wczeœniej informowaliœmy, 9. Bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê w tê niedzielê, 25 wrzeœnia o godz. 10 na Majkowie. Zapisy osób, które jeszcze nie uczestniczy³y w biegach GP przyjmowane bêd¹ od godz. 9 na miejscu. Dystans 5 km. Wszyscy biegacze bêd¹ mogli skorzystaæ z szatni, a po biegu napiæ siê gor¹cej herbaty.

 20 wrzeœnia 2005 r.

Drugie a nie trzecie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej zajêli zawodnicy KTS Piskorzewie Kalisz podczas Maratonu Warszawskiego. Przy podliczaniu czasów organizatorzy pominêli rezultat Dariusza Cichorka. Faktycznie KTS Piskorzewie przegra³o jedynie z zawodowcami z entre.pl team, w którym punktowa³ m.in. Rados³aw Dudycz, do tej pory reprezentuj¹cy Ekspres Katowice.
Znane s¹ ju¿ tak¿e wyniki Mistrzostw Polski dziennikarzy w maratonie. Pi¹te miejsce zaj¹³ Mariusz Kurzajczyk.

 19 wrzeœnia 2005 r.

Zawodnicy KTS Piskorzewie Kalisz odegrali czo³owe role podczas Maratonu Warszawskiego. W klasyfikacji dru¿ynowej kaliszanie zajêli wysokie, trzecie miejsce. Indywidualnie najlepiej spisa³a siê trójka punktuj¹ca w dru¿ynie: Ryszard P³ochocki (2:36:02 - czas netto) by³ 14. i drugi w kategorii M40, Andrzej Baran (2:36:14) zaj¹³ 15. miejsce i drugie w M35, zaœ Dariusz Cichorek (2:40:47) by³ 28. Z kolei 257. Robert Rzepecki (3:17:26) i 308. Mariusz Kurzajczyk (3:21:43) pobili rekordy ¿yciowe.
Wyniki wszystkich naszych biegaczy mo¿na znaleÿæ tutaj.

 16 wrzeœnia 2005 r.

Trzech tenorów - Andrzej Baran, Dariusz Cichorek i Ryszard P³ochocki, a tak¿e Robert Rzepecki i Mariusz Kurzajczyk to ekipa KTS Piskorzewie na Warszawê. Nasza eksportowa trójka ma powalczyæ o wysokie miejsce w dru¿ynowej klasyfikacji Maratonu Warszawskiego.

 15 wrzeœnia 2005 r.

Pismo nastêpuj¹cej treœci otrzymaliœmy z kaliskiego Ratusza:
(...)16 wrzeœnia 2005 r. zostanie otwarta d³ugo oczekiwana przez mieszkañców Kalisza TRASA BURSZTYNOWA. Zakoñczenie tej najwiêkszej inwestycji drogowej w naszym regionie pragniemy po³¹czyæ z piknikiem sportowo-rekreacyjnym dla kaliszan. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o w³¹czenie w organizacjê tego przedsiêwziêcia w zakresie odbycia w tym dniu zajêæ treningowych Biegaczy Towarzystwa, w ramach których odbêdzie siê uroczysty przemarsz Tras¹ Bursztynow¹. Zbiórka uczestników pikniku o godzinie 17.00 przy wjeÿdzie od ulicy Czêstochowskiej. (...)
Natomiast w zaproszeniu, które dosta³em, program uroczystoœci wygl¹da tak:
17.00 - spotkanie na skrzy¿owaniu Trasy Bursztynowej z ul. £ódzk¹
17.10 - przemówienia
17.30 - otwarie trasy
17.40 - korowód historyczny, nadanie nazw mostom Bursztynowemu i œw. Wojciecha
18.15 - piknik, przejazdy, parady motocykli, rowerzystów, wrotkarzy, rolkarzy, biegaczy.
Wszystkich chêtnych zapraszamy.

 11 wrzeœnia 2005 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ drugie miejsce w kategorii czterdziestolatków i 30. w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski w pó³maratonie. To du¿y sukces, jeœli weÿmiemy pod uwagê, ¿e w zawodach wziê³o udzia³ oko³o tysi¹ca biegaczy, w tym sporo tak¿e ciemnoskórych obcokrajowców oraz krajowa czo³ówka. Czasy osi¹gniête na mecie nie s¹ imponuj¹ce, ale w uzyskaniu lepszych skutecznie przeszkadza³a upalna pogoda. Drugi z reprezentantów KTS Piskorzewie - Dariusz Cichorek by³ 46. i drugi w MP policjantów a w drugiej setce znaleÿli siê: Piotr Miklas, Pawe³ Bartczak, Robert Rzepecki i Andrzej Fr¹tczak. Cieszy dobra postawa Roberta, który ju¿ chyba zapomnia³ o kontuzji oraz powrót na trasy Czarka Kujawiñskiego, który powa¿nie przymierza siê do kaliskiej setki.
Wyniki wszystkich naszych biegaczy mo¿na znaleÿæ tutaj.

 9 wrzeœnia 2005 r.

Mistrzostwa Polski w pó³maratonie to z pozoru powa¿na impreza. Dlaczego z pozoru? Przedwczoraj komitet organizacyjny podj¹³ decyzjê o wprowadzeniu limitu na 5 km. A oto pismo dyrektora biegu Henryka Paskala z wczoraj: Bior¹c pod uwagê opinie biegaczy wypowiadaj¹cych siê na portalu "Biegaj z nami" na temat wprowadzonego limitu czasu na 5 km w pilskim pó³maratonie informujemy, ¿e po dyskusji w komitecie organizacyjnym biegu zdecydowaliœmy odst¹piæ od powy¿szego limitu. Przepraszamy za wprowadzenie sporego zamieszania i nerwowoœci wœród niektórych biegaczy. Pozdrawiamy i do zobaczenia w Pile.

 8 wrzeœnia 2005 r.

W niedzielê skoro œwit spora grupa naszych biegaczy wybiera siê na pó³maraton do Pi³y. Zapewne wiêkszoœæ z nich jeszcze nie wie, ¿e organizatorzy ustanowili limit na pierwsze... 5 km, który wynosi 30 minut. Kto nie zmieœci siê w limicie, zostanie zdjêty z trasy. To nie ¿art!

 6 wrzeœnia 2005 r.

Dzia³a ju¿ oficjalna strona kaliskiej setki www.supermaraton.prv.pl.

 5 wrzeœnia 2005 r.

Zawodnicy KTS Piskorzewie wypadli zaskakuj¹co dobrze w 26. Internationaler Usedom-Marathon Œwinoujœcie - Wolgast. Andrzej Fr¹tczak by³ 53. w klasyfikacji generalnej (najwy¿ej spoœród biegaczy z Wielkopolski Po³udniowej) z niez³ym jak na ten bieg wynikiem 3:26:18. Mariusz Kurzajczyk zaj¹³ 62. miejsce i przy okazji poprawi³ rekord ¿yciowy z Pucka na 3:29:07. W dobrej formie zawody ukoñczyli Marek Frontczak i Piotr Maciejewski. Bieg uwa¿any za najtrudniejszy niegórski (choæ czy on górski nie jest zdania s¹ podzielone) maraton w Polsce ukoñczy³o 269 zawodników. 23 nie zdo³a³o dobiec do mety.
Wyniki naszych biegaczy mo¿na znaleÿæ tutaj.

 28 sierpnia 2005 r.

Zawodnicy KTS Piskorzewie byli bohaterami 2. Pó³maratonu Puchatka Parzêczew-Leÿnica Wielka. Przede wszystkim w klasyfikacji generalnej trzeci by³ Ryszard P³ochocki, czwarty Dariusz Cichorek, ósmy Piotr Miklas i 16. Pawe³ Bartczak. Ta czwórka zapracowa³a na zwyciêstwo dru¿ynowe, piêkny puchar i dodatkowy medal. Poza tym P³ochocki by³ pierwszy wœród czterdziestolatków, a w gronie trzydziestolatków zwyciê¿y³ Cichorek a Miklas by³ trzeci. Do tego Miklas, Bartczak, Mariusz Kurzajczyk i Marek Frontczak zdecydowanie poprawili swoje rekordy ¿yciowe, niebezpiecznie je œrubuj¹c. Dodajmy, ¿e zawody wygra³ w kapitalnym stylu jeden z najlepszych, jeœli nie najlepszy maratoñczyk m³odego pokolenia Marcin Kufel z Entre Warszawa.
Zdjêcie ze startu jest tu a z zakoñczenia (KTS Piskorzewie na podium!) tu. Natomiast wyniki naszych biegaczy w Parzêczewie mo¿na znaleÿæ tutaj.

 24 sierpnia 2005 r.

9. Bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê w niedzielê, 25 wrzeœnia o godz. 10 na dystansie 5 km.
Natomiast jako 10. Bieg o GP, z powodu nat³oku imprez, potraktujemy 25. Bieg Ptolemeusza, który odbêdzie siê tydzieñ póÿniej, a wiêc 2 paÿdziernika. W przypadku tej ogólnopolskiej imprezy do klasyfikacji GP zaliczane bêd¹ jedynie wyniki tych osób, które wziê³y udzia³ co najmniej w jednym z poprzednich dziewiêciu biegów GP.

 23 sierpnia 2005 r.

Dziœ o godz. 10 ponownie uruchomi³em licznik odwiedzin na stronie. Poprzedni z tajemniczych powodów zatrzyma³ siê po kilku dniach na liczbie 277.

 21 sierpnia 2005 r.

Dariusz Cichorek po raz pierwszy wygra³ bieg z cyklu Grand Prix Kalisza. Zawodnik KTS Piskorzewie Kalisz wyprzedzi³ swoich dwóch klubowych kolegów: Ryszarda P³ochockiego i Andrzeja Barana.
Aktualna klasyfikacja jest w dziale GRAND PRIX - KLASYFIKACJA.
Natomiast wyniki 8. GP s¹ tu.

 19 sierpnia 2005 r.

Tylko dwa dni zosta³y do ósmego biegu o Grand Prix Kalisza, który odbêdzie siê w niedzielê, 21 sierpnia, na tej samej dziesiêciokilometrowej trasie, co w lipcu. Tym razem zwyciêzca walczyæ bêdzie o puchar ufundowany przez Adama Rogackiego. Wœród wszystkich uczestników rozlosujemy nie tylko sportowe upominki. Start o godz. 10 przy Wy¿szym Seminarium Duchownym.
Biuro zawodów bêdzie czynne od godz. 9 w siedzibie KTS Piskorzewie przy ul. Z³otej 35. Tam przede wszystkim powinny siê zg³osiæ osoby, które startuj¹ po raz pierwszy.

 16 sierpnia 2005 r.

Andrzej Baran z KTS Piskorzewie by³ dziewi¹ty w 11. Maratonie Solidarnoœci w Gdañsku. Trasê 42 km 195 m pokona³ w niez³ym czasie 02:36:01. Poza nim nasze towarzystwo reprezentowa³ Zbigniew Kaczmarkiewicz. Maraton wygra³ Grzegorz Gajdus z Oleœniczanki.
Wyniki naszych zawodników mo¿na znaleÿæ tu.

 15 sierpnia 2005 r.

Dariusz Cichorek z KTS Piskorzewie zaj¹³ wysokie ósme miejsce w 14. Biegu im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kobylinie. Jednoczeœnie by³ czwarty w kategorii M30, ale odebra³ nagrodê za drugie miejsce. W zawodach wziê³o udzia³ 179 biegaczy, w tym trzech naszych reprezentantów. Ich wyniki mo¿na znaleÿæ tu.

 14 sierpnia 2005 r.

Jak zapowiadaliœmy ósmy bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê w niedzielê, 21 sierpnia, na tej samej dziesiêciokilometrowej trasie, co w lipcu. Start o godz. 10 przy Wy¿szym Seminarium Duchownym.
Biuro zawodów bêdzie czynne od godz. 9 w siedzibie KTS Piskorzewie przy ul. Z³otej 35. Tam przede wszystkim powinny siê zg³osiæ osoby, które startuj¹ po raz pierwszy.

 13 sierpnia 2005 r.

Biegacze KTS Piskorzewie spisali siê nieÿle w Biegu Baryczan w Miliczu. W stawce licz¹cej ponad setkê zawodników Piotr Miklas by³ 19., Pawe³ Bartczak 28. a Mariusz Kurzajczyk 45. Bieg wygra³ Andrzej Krzyœcin. Nasze wyniki mo¿na znaleÿæ tu.

 12 sierpnia 2005 r.

Dziœ o godz. 13.15 uruchomi³em licznik odwiedzin na stronie.

 12 sierpnia 2005 r.

Jutro po po³udniu bêdzie mo¿na znaleÿæ na stronie wyniki z Milicza. Relacja, jak zwykle, na FORUM.

 4 sierpnia 2005 r.

W dzisiejszej ,,Ziemi Kaliskiej-Gazecie Poznañskiej'' jest relacja i zdjêcie z 7. Biegu o Grand Prix Kalisza.

 4 sierpnia 2005 r.

Dla kaliskich biegaczy, którzy planuj¹ starty w sierpniu, przygotowa³em ma³¹ œci¹gê - kalendarz najciekawszych imprez. Szczegó³owe opisy tych biegów, w których zamierzam startowaæ, bêdzie mo¿na znaleÿæ na FORUM. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do wymiany informacji.
6 SIERPNIA (SOBOTA)
10. Bieg Uliczny, Jaworzno, 15 km
7 SIERPNIA (NIEDZIELA)
25. Masowy Bieg im. J.Noijego, Drawski M³yn, 25 km
13 SIERPNIA (SOBOTA)
25. Bieg Baryczan, Milicz, 15 km
7. Bieg Cztery Mile Jarka, Dziwnów, 8 km po pla¿y
14 SIERPNIA (NIEDZIELA)
14. Bieg na Fali, Rewal, 7 km po pla¿y
15 SIERPNIA (PONIEDZIA£EK)
14. Bieg im. J. Pi³sudskiego, Kobylin, 15 km
11. Maraton Solidarnoœci, Gdañsk
20 SIERPNIA (SOBOTA)
5. Pó³maraton Rejów, Skar¿ysko-Kamienna
21 SIERPNIA (NIEDZIELA)
8. Bieg o Grand Prix Kalisza, 10 km
25 SIERPNIA (CZWARTEK)
19. Czteroetapowy Bieg Pokoju ZamoϾ, 100 km
28 SIERPNIA (NIEDZIELA)
2.Pó³maraton Rekreacyjny Puchatka, Parzêczew
25. Bieg Kazimierzowski Pyzdry, 10 km

 31 lipca 2005 r.

22. Maraton Ziemi Puckiej okaza³ siê niezwykle udany dla naszych biegaczy. Ryszard P³ochocki zaj¹³ dziewi¹te miejsce w klasyfikacji generalnej i by³ drugi wœród czterdziestolatków. Do wielkiej formy wraca Dariusz Cichorek, którego Rysiu wyprzedzi³ dopiero na 38 kilometrze. Ostatecznie Darek by³ jedenasty w klasyfikacji generalnej i trzeci w niezwykle mocnej kategorii M30! Udanie zadebiuowa³ w Pucku trzeci reprezentant KTS Piskorzewie, Mariusz Kurzajczyk, który poprawi³ maratoñsk¹ ¿yciówkê o ponad 18 minut. Zawody wygra³ Jaros³aw Janicki.
Oficjalne wyniki mo¿na znaleÿæ tu.

 24 lipca 2005 r.

Ryszard P³ochocki z KTS Piskorzewie Kalisz wygra³ 7. Bieg o Grand Prix Kalisza. Dystans 10 km przebieg³ w czasie 33 minut i 35 sekund. Wyprzedzi³ swoich klubowych kolegów - Andrzeja Barana i Dariusza Cichorka. Pomimo wakacyjnej pory, w zawodach wziê³o udzia³ 30 biegaczy, tak¿e spoza Kalisza.
Oficjalne wyniki mo¿na znaleÿæ tu.

 19 lipca 2005 r.

Oficjalne wyniki naszych zawodników w 1. Biegu nad Wart¹ w Œremie mo¿na znaleÿæ tu.

 18 lipca 2005 r.

Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ siódmy bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê w niedzielê, 24 lipca. Start o godz. 10 przy Wy¿szym Seminarium Duchownym, trasa 10 km.
Biuro zawodów bêdzie czynne od godz. 9 w siedzibie KTS Piskorzewie przy ul. Z³otej 35.

 17 lipca 2005 r.

W 1. Biegu nad Wart¹ w Œremie zawodnicy KTS Piskorzewie dwa razy stawali na podium. Ryszard P³ochocki wygra³ kategoriê M40 (w klasyfikacji generalnej by³ siódmy), a Teresa Kruszka odebra³a nagrodê za trzecie miejsce w kat. K20. Pomimo trudnej, krosowej trasy, pozostali dwaj biegacze - Marek Frontczak i Mariusz Kurzajczyk pobili rekordy ¿yciowe. Oficjalne wyniki bêd¹ znane we wtorek.

 15 lipca 2005 r.

Dwie galerie zdjêæ z 1. Biegu Œwiêtojañskiego od Zmierzchu do Œwitu mo¿na znaleÿæ w Internecie pod tymi adresami:
http://biegajznami.pl/Galeria/OdZmierzchuDoSwitu/
http://biegajznami.pl/Galeria/OdZmierzchuDoSwitu2/

 11 lipca 2005 r.

W najbli¿sz¹ niedzielê, 17 lipca nasz kolega Robert £agoda (Robaj), drugi zawodnik Biegu Œwiêtojañskiego od Zmierzchu do Œwitu, organizuje w Œremie bieg na 10 km. Zawody rozpoczynaj¹ siê o godz. 16, a zapisy przyjmowane bêd¹ na miejscu. Wiecej informacji na ten temat mo¿na znaleÿæ na stronie internetowej kbmaniac.republika.pl.

 10 lipca 2005 r.

Andrzej Baran zaj¹³ 12., Ryszard P³ochocki 15. (drugie w kategorii M40), a Dariusz Cichorek 16. miejsce w 25. Biegu o Z³oty K³os w Ko³aczkowie. Zawody wygra³ najszybszy Polak w tegorocznym Maratonie Wroc³awskim, Marcin Fehlau z Katowic. Wyniki wszystkich zawodników KTS Piskorzewie

 5 lipca 2005 r.

W najbli¿sz¹ niedzielê, 10 lipca tradycyjnie wybieramy siê do Ko³aczkowa. Start o godz. 10, wpisowe 5 z³. Dla wszystkich niezmotoryzowanych a chêtnych klubowiczów zbiórka o godz. 8 w zwyk³ym miejscu przy ul. Z³otej.

 4 lipca 2005 r.

Siódmy Bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê 24 lipca, a ósmy - 21 sierpnia. Start przy Wy¿szym Seminarium Duchownym przy ul. Z³otej o godz. 10. Dystans za ka¿dym razem 10 km. Trasa crossowa.

 2 lipca 2005 r.

Mariusz Kurzajczyk zaj¹³ 31. miejsce (szóste w kategorii M40) w 10. Jubileuszowym Biegu na Œnie¿kê. Trasê 10 km z przewy¿szeniem 1012 m pokona³ w czasie 1:12:15. Dziewi¹ty w kategorii czterdziestolatków by³ wiceprezydent Poznania, Maciej Frankiewicz z czasem 1:33:16. Wyniki

 1 lipca 2005 r.

W ten weekend odbêdzie siê kilka ciekawych biegów, do udzia³u w których chcia³bym zachêciæ cz³onków i sympatyków KTS Piskorzewie. Przede wszystkim ju¿ jutro, w sobotê rywalizowaæ bêdzie mo¿na w Biegu na Œnie¿kê, który najpierw zosta³ odwo³any, ale ostatecznie siê odbêdzie. Dystans - 10 km, przewy¿szenie - nieco ponad 1000 m. Jest to wiêc spore wyzwanie, nie tylko dla debiutantów. Na stoku Œnie¿ki bêdzie mo¿na zobaczyæ m.in. zawodników Herosa Wroc³aw, którzy biegali w Kaliszu od zmierzchu do œwitu oraz admina tej strony. Wiêcej szczegó³ów mo¿na znaleÿæ na stronie www.kopa.pl. Do zobaczenia! Natomiast w niedzielê najciekawiej zapowiada siê tradycyjny Bieg po Pla¿y w Jaros³awcu (www.postomino.pl). Dystans 15 km.
Na razie nie zapad³a decyzja w sprawie terminu lipcowego Grand Prix. Na pewno bieg odbêdzie siê na trasie 10 km, 17 lub 24 lipca. Opiniê na temat daty zawodów mo¿na wyraziæ na FORUM. Do udzia³u w dyskusji zapraszam wszystkich uczestników GP.

 27 czerwca 2005 r.

Po Biegu Œwiêtojañskim otrzymaliœmy wiele ciep³ych podziêkowañ-relacji-wspomnieñ od uczestników imprezy. Dwa z nich, najbardziej pe³ne, bo obszerne, postanowi³em opublikowaæ poni¿ej.
1. Podwórko domku jednorodzinnego na obrze¿ach miasta. Piêknie kwitn¹ce kolorowe kwiaty, równo przyciêta zielona trawa, stoliki, le¿aki, namioty, grille. Przy stolikach pij¹c kawê, herbatê siedzi z dwadzieœcia osób. Co chwilê doje¿d¿aj¹ lub dochodz¹ nastêpne, atmosfera pikniku. W³aœnie zbli¿a siê najkrótsza noc w roku, noc œwiêtojañska i nikt niezorientowany nawet by nie pomyœla³, ¿e to w³aœnie w tym miejscu, za chwilê zacznie siê jedna z najpiêkniejszych imprez biegowych w tym kraju. Mia³em w tym roku szczêœcie biegaæ po bieszczadzkich szczytach, po lasach Kaszub, po korytarzach kopalni soli w Bochni, s¹ to kultowe imprezy, o których wie ka¿dy biegacz. Teraz wœród tych najlepszych œmia³o mogê postawiæ kalisk¹ biegow¹ noc œwiêtojañsk¹. Ta wspania³a impreza jest przyk³adem, jak bez wielkiego komitetu organizacyjnego, w³aœciwie bez bud¿etu (w biegu nie by³o wpisowego) mo¿na w bardzo krótkim czasie, zorganizowaæ ogólnopolskie zawody na poziomie nieosi¹galnym dla niektórych organizatotów imprez komercyjnych. Dziêkujê, ¿e mog³em uczestniczyæ w czymœ tak niezwyk³ym i ju¿ wiem gdzie bêdê w noc œwiêtojañsk¹ w 2006roku. Do zobaczenia.
Brodacz.
2. Mia³em ogromn¹ przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w biegu zorganizowanym przez KTS Piskorzewie Kalisz Od Zmierzchu do Œwitu w najkrótsz¹ noc roku 2005. Nale¿a³o w czasie 7 godzin 14 minut przebiec jak najwiêkszy dystans. Bieg okaza³ siê wyjatkowo przyjazny biegaczom. Jego formu³a nie zmusza³a do ci¹g³ego pokonania dystansu, pozwala³a spotkaæ siê zarówno zapalonym maratoñczykom jak i tym, którzy chcieli po prostu prze¿yæ coœ niecodziennego. Organizatorzy potrafili stworzyæ zarówno profesjonalne zawody, jak i kole¿eñsk¹ atmosferê, czemu sprzyja³ charakter imprezy, wspania³a wytrwa³a publicznoœæ, jak i trasa która zosta³a tak zaprojektowana by zawodnicy czêsto siê spotykali. Mo¿liwoœæ wzajemnego obserwowania siê na trasie sprzyja³a tak¿e oszacowaniu pokonanej odleg³oœci przez rywali, co by³o dodatkowym bodÿcem do wysi³ku. Wiêksz¹ czêœæ dystansu pokona³em w towarzystwie któregoœ z zawodników lub grupy zawodników, co pomog³o mi nie odczuæ znu¿enia. Bufet serwowany przez mi³¹ obs³ugê i mo¿liwoœæ odpoczynku na ka¿dym 3-kilometrowym okr¹¿eniu pozwala³y nie tylko odzyskaæ si³y, ale wrêcz rozkoszowaæ siê róznorodnoœci¹ dañ i napojów dobranych specjalnie dla potrzeb wysi³ku d³ugodystansowca. Znacznie u³atwi³o mi to osi¹gniêcie magicznego dla mnie dystansu 80 km. Zwyciêzca okaza³ siê bezkonkurencyjny, a ja mia³em dobry dzieñ, a w³aœciwie dobr¹ noc, bo uda³o mi siê ukoñczyæ rywalizacjê na drugim miejscu. By³ to dla mnie pierwszy bieg na dystansie wy¿szym ni¿ dystans maratoñski.
Robaj

 26 czerwca 2005 r.

Andrzej Baran z KTS Piskorzewie Kalisz wygra³ szósty bieg z cyklu Grand Prix Kalisza - 1. Blizanowsk¹ Piêtnastkê o Puchar Wójta Gminy Blizanów. Zawody rozegrane zosta³y na pêtli 21. Supermaratonu Kalisia 2005. Baran wyprzedzi³ swoich klubowych kolegów: lidera klasyfikacji Grand Prix, Ryszarda P³ochockiego i Dariusza Cichorka. Puchary wrêczy³ wójt Stanis³aw Urbaniak. Wœród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zosta³y upominki. Wyniki

 25 czerwca 2005 r.

Ju¿ jutro, w niedzielê, 26 czerwca odbêdzie siê 6. bieg z cyklu Grand Prix Kalisza - 1. Blizanowska Piêtnastka o Puchar Wójta Gminy Blizanów. Zawody rozegrane zostan¹ na pêtli 21. Supermaratonu Kalisia 2005. Trasa jest p³aska i bardzo szybka; ca³oœæ po asfalcie. Start (tradycyjnie o godz. 10) i meta przed Urzêdem Gminy Blizanów. Od godz. 9 w Zespole Szkó³ (obok urzêdu) dzia³aæ bêdzie biuro zawodów. Na miejscu jest parking. Tam te¿ bêd¹ szatnie i natryski. Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary. Wœród wszystkich, którzy dobiegn¹ do mety, rozlosowane zostan¹ upominki. Jak zwykle wpisowe wynosi 0 z³.

 24 czerwca 2005 r.

Ryszard P³ochocki z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Piskorzewie wygra³ 1. Bieg Œwiêtojañski od Zmierzchu do Œwitu. W ci¹gu 7 godzin i 14 minut przebieg³ ponad 80 km. Faktycznie jego wynik jest jeszcze bardziej imponuj¹cy, bowiem na starcie zjawi³ siê z ponad godzinnym opóÿnieniem prosto z drugiej zmiany w pracy. Biegaczom towarzyszy³a cyklistka Gra¿yna Adamin, która w tym czasie przejecha³a 128,35 km. Wszyscy biegali po 3-kilometrowej pêtli. Na punkcie od¿ywczym by³y napoje gor¹ce i zimne, tak¿e energetyczne z firmy Dr Marcus, owoce, wafle Grzeœki. Na zakoñczenie wszyscy zjedli œniadanie (m.in. gor¹ca kie³basa z grilla), po czym pojechali siê odœwie¿yæ w hotelu Prosna. Trzech najlepszych otrzyma³o puchary prezydenta, które wrêczy³ Mariusz Kurzajczyk, prezes KTS Piskorzewie, organizatora imprezy. G³ównym sponsorem zawodów by³a Energetyka Kaliska, oddzia³ koncernu Energa SA. Wyniki

 23 czerwca 2005 r.

Lista osób zg³oszonych do 1. Biegu Œwiêtojañskiego:
1. Mariusz Kurzajczyk KTS Piskorzewie Kalisz
2. Andrzej Wolniak KTS Piskorzewie Kalisz
3. Piotr Maciejewski KTS Piskorzewie Kalisz
4. Mateusz Jarzêbowicz Heros Wroc³aw
5. Jacek Rudy, biegajznami.pl Wroc³aw
6. Miros³aw Wira, biegajznami.pl Wroc³aw
7. Janusz Banaœ, Katowice
8. Jerzy Bednarz, Cebart Poznañ
9. Adam Jaœkiewicz KTS Piskorzewie Kalisz
10. Ryszard P³ochocki KTS Piskorzewie
11. Barbara Sobczyk Heros Wroc³aw
12. Micha³ Widañski Heros Wroc³aw
13. Barbara Gil, Kasztelan Sierpc
14. Robert £agoda Maniac Poznañ
15. Jaros³aw Majek Maniac Poznañ
16. Rafa³ Michalak Maniac Poznañ
17. Wojciech Kuœmirek Maniac Poznañ
18. Rafa³ £ysiak KTS Piskorzewie Kalisz
19. Bogdan Bêdkowski KTS Piskorzewie Kalisz
20. Teresa Kruszka KTS Piskorzewie Kalisz
21. Zbigniew Wirkus - biegajznami.pl, Che³mno
22. Rados³aw Wolniak - Kalisz
23. Pawe³ Widañski - Heros Wroc³aw
24. Jerzy Wyka - Maraton Pêgów
25. Miros³aw Matyjasz - KTS Piskorzewie Kalisz
26. Andrzej Fr¹tczak - KTS Piskorzewie Kalisz
27. Karolina Klimek - Harcownik Jelcz-Laskowice
28. Marian Kaÿmierkiewicz - Harcownik Jelcz-Laskowice
29. Zdzis³aw Hauszyld - Harcownik Jelcz-Laskowice
30. Tadeusz Tomeczek - KTS Piskorzewie Kalisz
Lista definitywnie zamkniêta!!!

 22 czerwca 2005 r.

Kolejne osoby zg³aszaj¹ siê do naszego biegu. Stawkê uzupe³nili Zbigniew Wirkus (biegajznami.pl, Che³mno), Pawe³ Widañski (Heros Wroc³aw) i prawdopodobnie bracia Adrian i Rados³aw Wolniakowie (Kalisz).

 21 czerwca 2005 r.

Do 1. Biegu Œwiêtojañskiego od Zmierzchu do Œwitu zg³osi³o siê 20 osób. Lista na godz. 12.00 wygl¹da tak:
1. Mariusz Kurzajczyk KTS Piskorzewie Kalisz
2. Andrzej Wolniak KTS Piskorzewie Kalisz
3. Piotr Maciejewski KTS Piskorzewie Kalisz
4. Mateusz Jarzêbowicz Heros Wroc³aw
5. Jacek Rudy, biegajznami.pl Wroc³aw
6. Miros³aw Wira, biegajznami.pl Wroc³aw
7. Janusz Banaœ, Katowice
8. Jerzy Bednarz, Cebart Poznañ
9. Adam Jaœkiewicz KTS Piskorzewie Kalisz
10. Ryszard P³ochocki KTS Piskorzewie
11. Barbara Sobczyk Heros Wroc³aw
12. Micha³ Widañski Heros Wroc³aw
13. Barbara Gil, Kasztelan Sierpc
14. Robert £agoda Maniac Poznañ
15. Jaros³aw Majek Maniac Poznañ
16. Rafa³ Michalak Maniac Poznañ
17. Wojciech Kuœmirek Maniac Poznañ
18. Rafa³ £ysiak KTS Piskorzewie Kalisz
19. Bogdan Bêdkowski KTS Piskorzewie Kalisz
20. Teresa Kruszka KTS Piskorzewie Kalisz
Na biegaczy oczekujemy od godz. 19 przy ul. Promiennej 1 w Kaliszu. Dojazd ul. Wroc³awsk¹ (od strony Wroc³awia i Katowic) lub Poznañsk¹ - Stanczukowskiego - Podmiejsk¹ - Wroc³awsk¹ (od strony Poznania; po wjeÿdzie do Kalisza trzeba skrêciæ na pierwszych œwiat³ach w prawo, przejechaæ rondo prosto i przy dworcu PKS skrêciæ w prawo we Wroc³awsk¹). Jad¹c Wroc³awsk¹ na wysokoœci PCMB skrêcamy w ulicê Starowiejsk¹ (od Wroc³awia w prawo, od Poznania w lewo), potem w lewo w Szczypiornick¹ i znów w lewo, a potem spokojnie doje¿d¿amy do Promiennej.


 20 czerwca 2005 r.

Biegacze KTS Piskorzewie wrócili z La Louviere w niez³ych humorach. W dorocznym Jogging de La Louviere Ryszard P³ochocki by³ szósty na dystansie 20 km w gronie 198 zawodników. Natomiast na dystansie 10 km rywalizowa³o a¿ 498 biegaczy. 50. by³ Mariusz Kurzajczyk (z ¿yciówk¹ 43:12), 143. Andrzej Wolniak a 146. Piotr Maciejewski. Wyniki s¹ o tyle cenne, ¿e zawody przebiega³y na trudnej, pagórkowatej trasie w temperaturze 32 stopni w cieniu, którego zreszt¹ niemal nie by³o.... Oficjalne rezultaty biegów mo¿na znaleÿæ tu.

 16 czerwca 2005 r.

Reprezentacja KTS Piskorzewie, w tym admin klubowej strony, wyjecha³a na zawody do zaprzyjaÿnionego, belgijskiego La Louviere. Powrót planowany jest na poniedzia³ek, 20 czerwca i do tego czasu strona (raczej) nie bêdzie aktualizowana. Wyniki biegów na 10 i 20 km umieszczê natychmiast po powrocie.

 14 czerwca 2005 r.

Dla biegaczy szukaj¹cych mocnych i nocnych wra¿eñ, którzy nie dosypiaj¹ a jednoczeœnie nie maj¹ planów na spêdzenie nocy œwiêtojañskiej, Kaliskie Towarzystwo Sportowe Piskorzewie przygotowa³o zabawê pod nazw¹ 1. Bieg Œwiêtojañski od Zmierzchu do Œwitu. Impreza odbêdzie siê w nocy z czwartku, 23 czerwca na pi¹tek, 24 czerwca w Kaliszu. Start godz. 21.01, meta 4.15. Wygrywa ten, kto w czasie 7 godzin i 14 minut przebiegnie wiêcej kilometrów. Trasa wiedzie malowniczymi drogami kaliskiej dzielnicy Szczypiorno, wœród pól i stuletnich drzew, po asfalcie i drodze gruntowej. Trzykilometrowa pêtla jest w ca³oœci oœwietlona. Start i meta znajduj¹ siê przy ul. Promiennej 1, tam te¿ bêdzie baza zaopatrzona w jedzenie i picie oraz miejsce do spania, jeœli kogoœ zmorzy sen. Uczestnicy biegu mog¹ liczyæ na pami¹tkowe koszulki (z liczb¹ przebiegniêtych kilometrów!) i certyfikaty, najlepsi tak¿e na puchary, zaœ wszyscy na serdeczne przyjêcie i dobr¹ zabawê, któr¹ gwarantuj¹ ci, którzy ju¿ siê zg³osili (sami wariaci). Jak dobrze pójdzie, wpisowe bêdzie wynosiæ 0 z³. Nad prawid³owym przebiegiem imprezy czuwaæ bêdzie sêdzia mistrzostw Europy i Pucharu Europy oraz ponad 50 mistrzostw Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych w lekkoatletyce a tak¿e Supermaratonu Calisia. Zg³oszenia, zawieraj¹ce imiê, nazwisko, adres i datê urodzenia, nale¿y jak najszybciej przesy³aæ na adres: piskorzewie@tlen.pl

 10 czerwca 2005 r.

1. Blizanowska Piêtnastka o Puchar Wójta Gminy Blizanów - tak nazywaæ siê bêdzie szósty bieg z cyklu Grand Prix Kalisza. Zawody odbêd¹ siê w niedzielê, 26 czerwca na pêtli 21. Supermaratonu Kalisia 2005. Trasa jest p³aska i bardzo szybka; ca³oœæ po asfalcie. Start (tradycyjnie o godz. 10) i meta przed Urzêdem Gminy Blizanów. Od godz. 9 w Zespole Szkó³ (obok urzêdu) dzia³aæ bêdzie biuro zawodów. Tam te¿ bêd¹ szatnie i natryski. Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary. Wœród wszystkich, którzy dobiegn¹ do mety, losowane bêd¹ upominki. Jak zwykle wpisowe wynosi 0 z³.

 8 czerwca 2005 r.

W dziale Grand Prix zamieœci³em klasyfikacjê w poszczególnych kategoriach po 5. biegach. Nastêpne zawody z cyklu GP odbêd¹ siê w niedzielê, 26 czerwca.

 7 czerwca 2005 r.

Wszystkich biegaczy KTS Piskorzewie oraz naszych goœci zachêcam do wypowiadania siê na klubowym FORUM. Przycisk z lewej strony.

 5 czerwca 2005 r.

Biegacze KTS Piskorzewie wziêli udzia³ w Mistrzostwach Polski weteranów w pó³maratonie. Tradycyjnie najlepiej wypad³ Ryszard P³ochocki, który by³ czwarty w klasyfikacji generalnej i trzeci w kategorii M40. Nieÿle spisa³ siê prezes Mariusz Kurzajczyk, który hurtem poprawi³ cztery, trzeba dodaæ - niezbyt mocne - ¿yciówki: na 5, 10, 15 i 21 km. Swoim zwyk³ym tempem trasê pokona³ Andrzej Wolniak. Cieszy niez³a forma wracaj¹cego do biegania po chorobie Tadeusza Tomeczka. Oficjalne wyniki pó³maratonu mo¿na znaleÿæ tu.

 30 maja 2005 r.

Teresa Kruszka z KTS Piskorzewie wygra³a pó³maraton w £odzi!!! Nasza kole¿anka osi¹gnê³a czas 1:50:05, który w potwornym upale wystarczy³ do zajêcia pierwszego miejsca. - Myœla³am, ¿e jestem trzecia, wiêc wyniki mnie mile zaskoczy³y - przyznaje Terka, która w nagrodê, poza licznymi gad¿etami, dosta³a zegarek z GPS-em i ,,innymi bajerami''.
Znamy ju¿ oficjalne wyniki Maratonu w Toruniu, na razie w klasyfikacji indywidualnej. Mo¿na je znaleÿæ tu. Nieoficjalna klasyfikacja dru¿ynowa wygl¹da tak: 1. Henkon Che³m¿a 45 p., 2. Tytan Police 56 p., 3. KTS Piskorzewie Kalisz 63 p. Jak widaæ ró¿nice by³y niewielkie.

 29 maja 2005 r.

Wygl¹da na to, ¿e nie uda³o siê nam obroniæ tytu³u Klubowego Mistrza Polski w maratonie. Zawody w Toruniu odbywa³y siê w potwornym, ponad 30-stopniowym upale. W tych ekstremalnych warunkach Andrzej Baran zaj¹³ 11. miejsce z czasem ok. 2:48, a Ryszard P³ochocki by³ 13 z czasem ok. 2:53. Zwyciêzca pobieg³ ok. 2:30. Wszyscy nasi wypadli s³abiej, m.in. z ³amania trzech godzin przez Bogdana Bêdkowskiego wysz³y nici.

 28 maja 2005 r.

Trzech zawodników KTS Piskorzewie wziê³o udzia³ w ogólnopolskich zawodach triathlonowych w W¹soszach. Jerzy Wleklak by³ drugi w kategorii weteranów i wœród nauczycieli, Andrzej Wolniak 15. wœród weteranów, zaœ Adam Jaœkiewicz 21. w gronie seniorów.
Wyniki.

 26 maja 2005 r.


 WSTÊPNY REGULAMIN


 21. SUPERMARATONU KALISIA 2005

1. Organizatorem biegu jest Kaliskie Towarzystwo Sportowe Piskorzewie, adres: 62-800 Kalisz, ul. Z³ota 35, www.kts-piskorzewie.prv.pl a wspó³organizatorami: Starosta Kaliski, Wójt Gminy Blizanów, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn.
2. Bieg odbêdzie siê 22 paÿdziernika 2005 r. Start o godzinie 5.00. D³ugoœæ trasy: 100 km.
3. Trasa sk³ada siê z szeœciu 15-kilometrowych pêtli: Janków - Blizanów - Godzi¹tków - Brudzew - Janków oraz, na zakoñczenie, 10-kilometrowego dobiegu do mety Janków - Stawiszyn.
4. Trasa bêdzie oznaczona znakami pionowymi co 5 kilometrów.
5. Punkty od¿ywiania zaopatrzone m.in. w napój izotoniczny, wodê i owoce bêd¹ rozmieszczone co 5 kilometrów. W ich pobli¿u ulokowane zostan¹ odpowiednio oznaczone punkty odœwie¿ania i punkty medyczne.
6. W 21. Supermaratonie Kalisia 2005 prawo startu maj¹ osoby, które do 22 paÿdziernika 2005 roku ukoñcz¹ 18 lat.
7.Wszyscy zawodnicy startuj¹cy w 21. Supermaratonie Kalisia 2005 musz¹ zostaæ zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 21 paÿdziernika w godzinach 8-22. Podczas weryfikacji zawodnicy musz¹ posiadaæ dowód osobisty lub paszport s³u¿¹ce do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest przedstawienie podczas weryfikacji zaœwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazañ do udzia³u w biegu maratoñskim lub z³o¿enie podpisu pod oœwiadczeniem o zdolnoœci do udzia³u w biegu maratoñskim.
8. Po weryfikacji w Biurze Organizacyjnym, ka¿dy uczestnik Supermaratonu otrzyma numer startowy, pakiet supermaratoñski, posi³ek (Pasta Party) oraz zaproszenie na uroczyst¹ kolacjê, która odbêdzie siê w pobli¿u mety 22 paÿdziernika o godz. 20. Pasta Party odbywaæ siê bêdzie 21 paÿdziernika w godz. 18-20.
9. Zg³oszenia przyjmowane s¹ na stronie internetowej oraz listownie na kartach zg³oszenia Supermaratonu Kalisia 2005.
10. Ka¿dy uczestnik 21. Supermaratonu Kalisia 2005 ponosi koszty op³aty startowej. Do 25 wrzeœnia 2005 r. op³ata wynosi 50 z³. W przypadku uiszczania op³aty startowej w biurze zawodów wysokoœæ wpisowego wynosi 100 z³. Dyrektor Supermaratonu ma prawo, na pisemn¹ proœbê zawodnika, zwolniæ go z op³aty startowej.
11.Op³ata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Op³atê nale¿y wp³acaæ na konto bankowe: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12. Wszystkim chêtnym, którzy na formularzu zg³oszenia zaznacz¹ rezerwacjê noclegu organizator zapewnia miejsce noclegowe w internacie w cenie 5 z³ od osoby lub w hotelu w cenie 25 z³ od osoby. Skierowania na noclegi bêd¹ wydawane w Biurze Organizacyjnym w dniu 21 paÿdziernika od godziny 8 do 20. Dojazd do miejsca noclegu a potem na miejsce startu zapewnia organizator.
13. Ka¿dy uczestnik biegu jest ubezpieczony przez organizatora.
14. Uczestnicy Supermaratonu mog¹ zakoñczyæ bieg na 55, 70 lub 85 kilometrze. Aby zostaæ uwzglêdnionym w koñcowym komunikacie biegu, otrzymaæ dyplom i medal, nale¿y zg³osiæ sêdziemu fakt wczeœniejszego zejœcia z trasy na - odpowiednio 45, 60 i 75 kilometrze. Meta 55, 70 i 85 km znajdowaæ siê bêdzie w tym samym miejscu co meta 100 km.
15. Decyzjê w sprawie zdolnoœci do kontynuowania zawodów podejmuje lekarz g³ówny. Decyzja podjêta przez lekarza g³ównego zawodów o zdjêciu zawodnika z trasy jest ostateczna.
16. Podczas biegu uczestnicy musz¹ posiadaæ numery startowe przypiête do koszulki startowej z przodu
17. Zawodników obowi¹zuje limit czasu wynosz¹cy 14 godzin.
18. W biegu prowadzone s¹ klasyfikacje: generalna kobiet i mê¿czyzn oraz klasyfikacje wiekowe (co 5 lat).
19. Szeœciu najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej mê¿czyzn oraz trzy najlepsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej kobiet otrzymaj¹ nagrody finansowe. Wysokoœæ tych nagród okreœla osobny regulamin. Najlepsze trzy osoby w klasyfikacji generalnej kobiet i mê¿czyzn oraz w klasyfikacjach wiekowych otrzymaj¹ puchary. Po trzech najlepszych zawodników w klasyfikacjach wiekowych otrzyma nagrody rzeczowe.
20. Ka¿dy z zawodników, który ukoñczy bieg w czasie 14 godzin, otrzyma pami¹tkowy medal, dyplom oraz komunikat koñcowy (poczt¹ ci¹gu miesi¹ca).
21. Wœród wszystkich osób, które ukoñczy³y Supermaraton rozlosowane zostan¹ narody rzeczowe.
22. Protesty nale¿y sk³adaæ w ci¹gu 15 minut od zakoñczenia zawodów, wp³acaj¹c kaucjê w wysokoœci 500 z³.
23. Dyrektor Supermaratonu Kalisia 2005 zastrzega sobie mo¿liwoœci zmian w regulaminie, o których zobowi¹zany jest poinformowaæ wszystkich uczestników przed rozpoczêciem imprezy

24. Wi¹¿¹ca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przys³uguje wy³¹cznie organizatorowi 23. Supermaratonu Kalisia 2005.


 21 maja 2005 r.

Andrzej Fr¹tczak i Mariusz Kurzajczyk reprezentowali KTS Piskorzewie podczas 12. Otwartych Mistrzostw w biegu górskim na Œlê¿ê na dystansie 4,1 km. Ten pierwszy zaj¹³ 36. miejsce z czasem 30:24, a drugi by³ 42. z czasem 30:53 (wyniki nieoficjalne). Obaj zadebiutowali w górach. Zawody w stylu alpejskim (tylko pod górkê) ukoñczy³o 159 biegaczy, ostatni z czasem 1 godz. 31 minut!. Zwyciê¿y³ Tomasz Klisz z Katowic (21:58), szósty zawodnik zesz³orocznego biegu na Empire State Building w Nowym Jorku, szósty zawodnik mistrzostw Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim (wbieg i zbieg) sprzed dwóch tygodni.
Wyniki.

 17 maja 2005 r.

W wynikach mo¿na znaleÿæ kolejnoœæ w 5. Biegu o Grand Prix Kalisza, który odby³ siê 14 maja w ramach 7. Amatorskich Mistrzostw Kalisza w biegach prze³ajowych. Niestety, sêdziowie zawodów nie zdo³ali w pe³ni zapanowaæ nad rezultatami, wiêc spróbowaliœmy sami ustaliæ kolejnoœæ.

 14 maja 2005 r.

Andrzej Baran zaj¹³ pierwsze, a Ryszard P³ochocki drugie miejsce w 7. Amatorskich Mistrzostwach Kalisza w biegach prze³ajowych. Wsród pañ zwyciê¿y³a Karolina Rakieæ, a trzecia by³a Teresa Kruszka. Zawody na dystansie 6 km odby³y sie na Majkowie.

 8 maja 2005 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ czwarte miejsce (drugie w M40) w 19. Biegu Swarków w Swarzêdzu. Trasê 15 km przebieg³ w czasie 52:37.
Wyniki.

 7 maja 2005 r.

Andrzej Fr¹tczak ukoñczy³ 4. Cracovia Maraton z czasem netto 3:24:29. Zawody zakoñczy³y siê wielkim skandalem, bo zwyciêzca Piotr G³adki przebieg³ w sumie ponad 44 km...
Wyniki.

 1 maja 2005 r.

Ryszard P³ochocki wygra³ 4. Maraton Rekreacyjny w Jelczu-Laskowicach. W ogromnym upale nabiega³ 2:44:51, wyprzedzaj¹c a¿ o 4 minuty nastêpnego zawodnika! Basia Szlachetka, której karykatura jest na... medalu, z czasem 4:47:19 by³a czwarta w kategorii K-40. Wyniki naszych biegaczy s¹ ju¿ tu

 24 kwietnia 2005 r.

Ryszard P³ochocki zaj¹³ szóste miejsce w Biegu im. Adama Mariana Walczaka na dystansie 5 km, rozgrywanym wczoraj we ramach 15. Wiosny Cekowskiej. Wœród pañ druga by³a Karolina Rakieæ. Jutro wiêcej na ten temat. Wyniki oficjalne s¹ ju¿ tu

 17 kwietnia 2005 r.

Duet KTS Piskorzewie Teresa Kruszka - Ryszard P³ochocki spisa³ siê wyœmienicie w cross-pó³maratonie, który rozegrany zosta³ w ramach Crossu Ostrzeszowskiego. Teresa by³a druga wœród pañ, a Rysiu czwarty w gronie panów. Wyniki oficjalne tu

 13 kwietnia 2005 r.

Rezultaty naszych biegaczy uzyskane podczas MP w Dêbnie uzupe³ni³em o wyniki netto. ¯yciówki wygl¹daj¹ jeszcze bardziej okazale.

 10 kwietnia 2005 r.

Mamy ju¿ komplet wyników MP w Dêbnie. Potwierdzi³y siê wieœci o czterech ¿yciówkach naszych biegaczy. Po raz pierwszy w historii Towarzystwa najszybszym naszym biegaczem by³a... biegaczka. Karolina - gratulacje!!! Dok³adne, oficjalne czasy mo¿na znaleÿæ tu

 10 kwietnia 2005 r.

Cztery rekordy ¿yciowe ustanowili biegacze KTS Piskorzewie podczas Mistrzostw Polski w maratonie, które dzisiaj odby³y siê w Dêbnie. Karolina Rakieæ pobieg³a 2:56 (wynik nieoficjalny, ¿yciówka). Taki sam wynik mia³ Ryszard P³ochocki. Kolejni zawodnicy uzyskali czasy: Andrzej Fr¹tczak - 3:11 (¿yciówka), Robert Rzepecki - 3:18 (¿yciówka), Dariusz Cichorek - 3:28, Andrzej Wolniak - 3:58, Marek Frontczak - 4:00:50 (¿yciówka).

 9 kwietnia 2005 r.

Siedmu reprezentantów KTS Piskorzewie pojecha³o na Mistrzostwa Polski w maratonie, które odbêd¹ siê jutro w Dêbnie. O miejsce na podium ma walczyæ Karolina Rakieæ. Poza ni¹ do stolicy polskiego maratonu udali siê: Andrzej Wolniak, Ryszard P³ochocki, Andrzej Fr¹tczak, Marek Frontczak, Robert Rzepecki (dwaj ostatni chc¹ poprawiæ ¿yciówki) i Dariusz Cichorek. Pierwsz¹ relacjê wraz z wynikami bêdzie mo¿na tu znaleÿæ w niedzielê wieczorem.

 8 kwietnia 2005 r.

W zwi¹zku ze sporym zainteresowaniem 5. Biegiem o Grand Prix Kalisza, informujê, ¿e zawody te odbêd¹ siê w sobotê, 14 maja. Tym razem nasz bieg rozegrany zostanie w ramach Amatorskich Mistrzostw Kalisza w prze³ajach na Majkowie na dystansie oko³o 5 km. Start prawdopodobnie o godz. 12.
Natomiast ju¿ w tê niedzielê silna ekipa KTS Piskorzewie jedzie na Mistrzostwa Polski w maratonie, które odbêd¹ siê w Dêbnie. Krótk¹ relacjê wraz z wynikami postaram siê zamieœciæ ju¿ w niedzielê wieczorem. Powodzenia!!!


 3 kwietnia 2005 r.

Gwoli uzupe³nienia wczorajszej relacji z Grand Prix o sprawy pozasportowe. Przede wszystkim zawody odby³y siê w ramach Parcour de Coeur (Trasy dla Serca), imprez sportowo-rekreacyjnych odbywaj¹cych siê w kilku miastach europejskich: Beaufort, Halver, Hautmont, Limont Fontaine, Berlaimont i w Kaliszu. Uczestnicy Tras dla Serca biegali, jeÿdzili rowerami, grali w tenisa itd. Wszyscy otrzymali piêkne potwierdzenie uczestnictwa, podpisane przez sekretarza i prezesa Communauté de Communes de Sambre Avesnois (CCSA), czyli organizacji miast partnerskich. Przed startem uczestnicy oraz kibice przez chwilê siê modlili w intencji Jana Paw³a II. Po zakoñczeniu zawodów, wœród biegaczy rozlosowane zosta³y dwa piêkne albumy o Kaliszu, 10 metalowych wizytowników, 10 d³ugopisów. Ci, co nie mieli szczêœcia w losowaniu, otrzymali oryginalne nalepki Parcour de Coeur, które natychmiast znalaz³y miejsce na szybach samochodów. Niech wiêc ¿a³uj¹ ci nasi koledzy z Towarzystwa, którzy zawiedli i nie zjawili siê. Niektórzy (kontuzjowani) byli i kibicowali. Chwa³a im za to i wielkie brawa.

 2 kwietnia 2005 r.

A¿ 47 osób, w tym po raz pierwszy piêcioro goœci z Wroc³awia, wziê³o udzia³ w 4. Biegu O Grand Prix Kalisza Trasa Dla Serca. Po raz pierwszy wygra³ Andrzej Baran, a wœród kobiet tradycyjnie zwyciê¿y³a Karolina Rakieæ. Tym razem zawody zosta³y rozegrane na Majkowie, a biegacze musieli pokonaæ 5-kilometrowy kros. Impreza odby³a sie w ramach miêdzynarodowej akcji Parcour du Coeur (Trasa dla Serca).
Zobacz wyniki

 1 kwietnia 2005 r.
czyli Prima Aprilis!


 1 kwietnia 2005 r.
Glinka w Kaliszu!

Waldemar Glinka, aktualny mistrz Polski w maratonie, nasz olimpijczyk z Aten, bêdzie honorowym goœciem jutrzejszego 4. Biegu o Grand Prix Kalisza. Glinka przyjecha³ do Kalisza ju¿ dzisiaj, ¿eby odwiedziæ rodzinê w jednej z pobliskich wsi. Zostanie do niedzieli i nie trzeba by³o go zbyt d³ugo namawiaæ do wziêcia udzia³u w naszym biegu promuj¹cym zdrowy tryb ¿ycia. Natomiast w niedzielê w samo po³udnie naszego mistrza bêdzie mo¿na spotkaæ w Parku Miejskim podczas imprezy Trasa dla Serca. Przypomnijmy, ¿e rekord ¿yciowy Waldemara Glinki w maratonie wynosi 2:11,40 (Hofu, 17 grudnia 2000). Jest te¿ aktualnym mistrzem Polski w maratonie i by³ym MP na 1500m (1991), 5000m (1996), 10000m (1996) i w pó³maratonie (1997, 2003).

 31 marca 2005 r.

Wœród uczestników 4. Biegu o Grand Prix Kalisza ,,Trasa dla Serca'' rozlosowane zostan¹ upominki przekazane przez Urz¹d Miejski w Kaliszu. Wszystkich chêtnych, którzy nie chc¹ siê œcigaæ, a jedynie wspólnie pobiegaæ, zapraszamy w niedzielê do Parku Miejskiego na godz. 11 (zbiórka przy Domku Parkowego). KTS Piskorzewie organizuje wspólny trening, na zakoñczenie którego bêdzie mo¿na zjeœæ p¹czka, napiæ sie soku a tak¿e zmierzyæ sobie ciœnienie, oznaczyæ poziom cukru i wskaÿnik indeksu masy.

 29 marca 2005 r.

Wyj¹tkowo w SOBOTÊ, 2 kwietnia odbêdzie siê 4. Bieg z cyklu Grand Prix Kalisza. Tym razem zawody rozegrane zostan¹ na Majkowie (meta i start przy boisku pi³karskim TKKF Majków), o godz. 16. Jak zwykle osoby, które bra³y udzia³ w poprzednich edycjach GP, melduj¹ siê na starcie. Pozostali musz¹ siê zapisaæ i pobraæ numery startowe w godz. 15-15.30 na miejscu. Krosowa trasa wynosi dok³adnie 5 km - piêæ pêtli z ciekawym zbiegiem i podbiegiem. 4. Bieg o GP Kalisza trafi³ do partnerskiego programu Kalisz - Hautmont, który poœwiêcony bêdzie promocji zdrowia. Tym samym nasze zawody rozegrane zostan¹ pod nazw¹ - 4. Bieg o Grand Prix Kalisza ,,Trasa dla Serca''.

 Radosnych ¦wi¹t Wielkiej Nocy,
smaczego œwiêconego w rodzinnym gronie,
mnóstwo wody w lany poniedzia³ek
¿yczy wszystkim biegaczom i cyklistom KTS Piskorzewie Kalisz
autor strony


 25 marca 2005 r.

4. Bieg z cyklu Grand Prix Kalisza trafi³ do partnerskiego programu Kalisz - Hautmont, który poœwiêcony bêdzie promocji zdrowia. Tym samym zawody na dystansie 5 km zaplanowane na 2 kwietnia, godz. 16 rozegrane zostan¹ pod nazw¹ - 4. Bieg o Grand Prix Kalisza ,,Trasa dla Serca''. Wiêcej szczegó³ów niebawem.

 23 marca 2005 r.

Andrzejowi Fr¹tczakowi i Robertowi Rzepeckiemu ma³o by³o Maniackiej i w niedzielê wystartowali w 19. Ogólnopolskim Biegu Kolska Patera. Andrzej by³ 10., a Robert 12.
Zobacz wyniki

 22 marca 2005 r.

Cztery rekordy ¿yciowe pobili biegacze KTS Piskorzewie podczas 1. Maniackiej Dziesi¹tki. Poza Karolin¹ Rakieæ, ta sztuka uda³a siê tak¿e: Robertowi Rzepeckiemu, Miros³awowi Matyjaszowi i Markowi Frontczakowi. Karolina Rakieæ by³a pierwsza wœród kobiet, a Ryszard P³ochocki trzeci w kategorii M40.
Zobacz wyniki

 21 marca 2005 r.

Inauguracyjne spotkanie sekcji cyklistów KTS Piskorzewie odbêdzie siê w tê œrodê, 23 marca o godz. 17 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Z³otej 35 (Rada Osiedla Piskorzewie). Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych!
Niestety, nadal nie ma oficjalnych wyników Maniackiej Dziesi¹tki. Wg nieoficjalnych Karolina Rakieæ poprawi³a swój rekord ¿yciowy na dystansie 10 km!

 20 marca 2005 r.

11 zawodników KTS Piskorzewie startowa³o wczoraj w 1. Maniackiej Dziesi¹tce w Poznaniu. Najlepiej wypad³a Karolina Rakieæ, która wygra³a wœród kobiet. Wiêcej na stronie jutro, po og³oszeniu wyników wyników oficjalnych.
Z kolei dziœ biegaliœmy w Kole. Wyniki niebawem.

 17 marca 2005 r.

Liczba zawodników KTS Piskorzewie zg³oszonych do 1. Maniackiej Dziesi¹tki w Poznaniu wzros³a do 10. Po gospodarzach i Altomie Gniezno, stanowimy trzeci¹, co do liczebnoœci ekipê. Do pó³nocy mo¿na zg³aszaæ siê na stronie internetowej www.kbmaniac.republika.pl lub maratonypolskie.pl. Potem zg³oszenia bêd¹ przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów.

 14 marca 2005 r.

Najbli¿szy bieg, w którym startuj¹ biegacze KTS Piskorzewie to 1. Maniacka Dziesi¹tka w Poznaniu, w sobotê, 19 marca. Na razie zg³osi³o siê piêcioro naszych biegaczy, ale byæ mo¿e bêdzie ich wiêcej.

 6 marca 2005 r.

Na œniegu i lodzie biegali uczestnicy 3. Biegu o Grand Prix Kalisza PZU ¯ycie. Na starcie stanê³o 36 zawodników, w tym jak zwykle liczna ekipa z Ostrowa. Zwyciê¿y³ Ryszard P³ochocki.
Zobacz wyniki

2 marca 2005 r.
Klubowi mistrzowie Polski w maratonie: Andrzej Baran, Adam Jaœkiewicz, Ryszard P³ochocki i Wojciech Stasiak otrzymali z r¹k prezydenta Kalisza dyplomy i nagrody rzeczowe podczas Sportowego Podsumowania roku 2004 w hali OSRiR. Dziêki ich sukcesom, na dyplom i nagrodê za³apa³ siê tak¿e prezes KTS Piskorzewie.


1 marca 2005 r.
3. Bieg o Grand Prix Kalisza odbêdzie siê w najbli¿sz¹ niedzielê, 6 marca. Zgodnie z zapowiedziami dystans wynosiæ bêdzie 15 km. Start i meta przy Wy¿szym Seminarium Duchownym, pó³metek w Kucharach. Trasa wiêc w czêœci pokrywaæ siê bêdzie z tras¹ 1. Cross Maratonu. Osoby, które startuj¹ po raz pierwszy powinny siê zg³osiæ w godz. 9-9.30 w biurze biegu przy ul. Z³otej 35.


28 lutego 2005 r.
Ryszard P³ochocki zaj¹³ trzecie miejsce w kategorii powy¿ej 40 lat w mocno obsadzonym 25. Pó³maratonie Wi¹zowskim, który odby³ siê wczoraj. W klasyfikacji generalnej by³ 24 na ponad 500 biegaczy. W pó³maratonie zadebiutowa³ Marek Frontczak z niez³ym skutkiem. Gratulacje!
Zobacz wyniki

21 lutego 2005 r.
Oœmioro biegaczy KTS Piskorzewie wziê³o udzia³ w 3. Zimowym Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie, który odby³ siê 19 lutego. Najlepiej spisali siê Ryszard P³ochocki, który zaj¹³ 14 miejsce i Karolina Rakieæ, która by³a trzecia wœród pañ. Dru¿yna KTS Piskorzewie by³a 16. na 40 zg³oszonych zespo³ów. Bieg na dystansie 15 km odbywa³ siê kilkanaœcie kilometrów od Trzemeszna na oœnie¿onych, œliskich, leœnych drogach. Na szczêœcie oby³o siê bez kontuzji. Bez kolców na nogach trudno by³o uzyskaæ dobry wynik, wiêc Rysiowi i Karolinie nale¿¹ siê dodatkowe gratulacje. Warto dodaæ, ¿e krosowa trasa nie by³a atestowana i wydaje siê, ¿e ostatni kilometr mia³ oko³o... 1,3 km.
Zobacz wyniki

13 lutego 2005 r.
Biegacze KTS Piskorzewie wziêli udzia³ w 21. Otwartym Ogólnopolskim Biegu Zimowym organizowanym przez TKKF Trucht Jarocin. Nas najbardziej cieszy udzia³ w zawodach dwóch rekonwalescentów: Mirka Antczaka i Czarka Kujawiñskiego.
Zobacz wyniki

 7 lutego 2005 r.

Przy s³onecznej, choæ mroÿnej pogodzie rozegrany zosta³ 2. Bieg Grand Prix Kalisza PZU ¯ycie. Na starcie stanê³o 34 zawodników, w tym jak zwykle liczna ekipa z Ostrowa. Nieco zmieniona trasa liczy³a oko³o 9 km. Zwyciê¿y³ Ryszard P³ochocki, którym tym samym zrewan¿owa³ siê Wojciechowi Stasiakowi za pora¿kê sprzed miesi¹ca.
Zobacz wyniki

 2 lutego 2005 r.

Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê, 6 lutego odbêdzie siê 2. Bieg o Grand Prix Kalisza PZU ¯ycie. Osoby, które startowa³y w pierwszym, styczniowym biegu, nie musz¹ siê znów zapisywaæ. Wystarczy, ¿e trafi¹ we w³aœciwym momencie, czyli o godz. 10 na start przy Wy¿szym Seminarium Duchownym przy ul. Z³otej. Nowicjusze powinni siê zg³osiæ po numer startowy w godz. 9-9.30 w siedzibie Rady Osiedla Piskorzewie przy ul. Z³otej 35. W porównaniu z biegiem styczniowym trasa zawodów Grand Prix uleg³a minimalnej zmianie. Start bêdzie mia³ miejsce przy seminarium, a meta przy Szkole Podstawowej nr 12. Ulicê Stanczukowskiego trzeba bêdzie pokonaæ przejœciem pod mostem. W zawodach nie ma wpisowego, a wœród wszystkich uczestników rozlosowane zostan¹ upominki, ufundowane przez sponsorów.


1 lutego 2005 r.

32 biegaczy i jeden rolkarz wziê³o udzia³ w zorganizowanym przez KTS Piskorzewie 1. Cross Maratonie Kole¿eñskim im. Adama Mariana Walczaka. Zwyciê¿y³ Ryszard P³ochocki przed Karolin¹ Rakieæ – oboje KTS Piskorzewie. Udanie zadebiutowali na tym dystansie inni cz³onkowie naszego Towarzystwa: Robert Rzepecki, Teresa Kruszka i Marek Frontczak. Wszystkim nale¿¹ siê wielkie brawa.
Impreza odby³a siê na czêœciowo asfaltowej i czêœciowo krosowej trasie na obrze¿ach Kalisza. Wystartowaliœmy w Dêbnia³kach Kaliskich i wspólnie przebiegliœmy 7 km do pocz¹tku pêtli w Koœcielnej Wsi. Tam mia³ miejsce start ostry. Biegacze pokonali dwie pêtle Koœcielna Wieœ – Kuchary – Popówek – Dojutrów – Zagorzyn – Pruszków – Warszówka – Kalisz – Koœcielna Wieœ z finiszem przed siedzib¹ OSP w Koœcielnej Wsi. Trasa by³a urozmaicona, biegu nie u³atwia³ œnieg i podbiegi, w tym ten ostatni przed met¹. Na szczêœcie nie by³o zimno (-4 st. C), nie pada³o. Na trasie by³y cztery punkty ¿ywnoœciowe i kilka ruchomych – na rowerach (podziêkowania dla Zbyszka Sobczaka i Bronka Krakusa) i w samochodach (brawa dla Mirka Matyjasza i Tadzia Tomeczka). Drogê wskazywali stra¿acy z Kuchar i Zagorzyna, którym nale¿¹ siê specjalne podziêkowania. Podobnie jak naszym gospodarzom OSP w Koœcielnej Wsi i Tamarze Glubce, która godnie wype³nia³a obowi¹zki gospodyni tak¿e przez kilka przed i pomaratonowych dni.
Puchar dla zwyciêzcy wrêczy³ osobiœcie prezydent Kalisza Janusz Pêcherz, który komplementowa³ organizatorów i uczestników imprezy. Natomiast puchary dla najlepszych w w kategoriach przekaza³ tak¿e osobiœcie wójt gminy Blizanów Stanis³aw Urbaniak. Pan wójt zobowi¹za³ siê do wspó³pracy przy nastêpnych imprezach biegowych, w tym przy setce... Nie by³o naszego trzeciego dobroczyñcy wójta Go³uchowa Marka Zdunka, który w tym czasie ogl¹da³ Ma³ysza w Zakopanem.
Zawody nie mog³yby siê odbyæ bez sponsorów, przede wszystkim firm: Dr Marcus (podziêkowania dla prezesa Tomasza Raczka), który przekaza³ napije energetyczne 24 H i miêtowe Cool Fresh; Jako Andrzeja Jaworowicza (dziêki za pyszne piwo), Zak³adów Miêsnych W. Werbliñski, Piekarni Stanis³awa Paraczyñskiego (chleb, placki, osobista pomoc i jazda na rolkach!), Kaliszanka (Grzeœki). Lista osób, które nam pomaga³y jest bardzo, bardzo d³uga (studenci PWSZ, ratownicy medyczni, nasze dzieci oraz ich znajomi i sympatie). Osobne podziêkowania sk³adamy Wies³awowi Kulejowi, który zrobi³ najpiêkniejszy na œwiecie medal.
O imprezie mo¿na przeczytaæ na forum biegajznami.pl i portalu maratonypolskie.pl Zobacz wyniki

JU¯ DZIA£A FORUM


Zapraszamy do dyskusji!

23 stycznia 2005 r.

Wysokoœæ sk³adek oraz plan imprez na 2005 r. to najwa¿niejsze kwestie, którymi 1 pi¹tek, 21 stycznia zajmowa³o siê Walne Zebranie KTS Piskorzewie. Ostatecznie cz³onkowie klubu bêd¹ p³aciæ 40 z³ rocznie lub 12 z³ na kwarta³. Zarz¹d mo¿e z wa¿nych powodów zrezygnowaæ z pobierania sk³adki. Zebranie uzna³o tak¿e, ¿e ewentualne premie dla wyró¿niaj¹cych siê zawodników przyznawaæ bêdzie Zarz¹d. Cz³onkowie KTS dobrze ocenili organizacjê Grand Prix Kalisza. Niemal wszyscy zg³osili swój udzia³ w 1. Cross Maratonie Kole¿eñskim im. Adama Mariana Walczaka. Ustalono, ¿e 7-kilometrowy dobieg do pêtli zawodnicy pokonaj¹ wspólnie, podkreœlaj¹c kole¿eñski charakter biegu. Pozytywnie oceniono plan reaktywacji Supermaratonu Calisia.

23 stycznia 2005 r.

16 biegaczy, przede wszystkim z KTS Piskorzewie, ale tak¿e naszych przyjació³ z Ostrowa, wziê³o udzia³ w obchodach 60. rocznicy pomordowania mieszkañców Marchwacza. Ho³d pomordowanym, wœród których by³ dziadek naszego klubowego kolegi, Piotra Maciejewskiego, oddaliœmy biegn¹c na miejsce 20 km i sk³adaj¹c na cmentarzu wieniec.

23 stycznia 2005 r.

41 osób zg³osi³o siê jak dot¹d do udzia³u w 1. Cross Maratonie Kole¿eñskim im. Adama Mariana Walczaka. Reprezentuj¹ nastêpuj¹ce kluby i miasta: Cebart Poznañ, Heros Wroc³aw, Maraton Pêgów, Kobierno, Manopol Poznañ, Maraton Mikita Ostrów, œlimak Bytów, Toruñ i KTS Piskorzewie.

2 stycznia 2005 r.

Sukcesem frekwencyjnym zakoñczy³ siê 1. Bieg o Grand Prix Kalisza OFE PZU Z³ota Jesieñ, zorganizowany przez KTS Piskorzewie. Start mia³ miejsce na jezdni na skrzy¿owaniu Stanczukowskiego i Z³otej a meta przy Stanczukowskiego - naprzeciw szpitala. Trudn¹ krosow¹ trasê, wiod¹c¹ b³otnist¹ drog¹ gruntow¹ przez most w Koœcielnej Wsi i lasek z ty³u cmentarza komunalnego, pokona³o 39 zawodników, w tym jedna zawodniczka - Karolina Rakieæ. Nie zabrak³o biegaczy z Ostrowa, którzy zapowiedzieli przyjazd za miesi¹c w jeszcze mocniejszym sk³adzie. Zawody wygra³ Wojciech Stasiak, a kolejne miejsca zajêli Ryszard P³ochocki i Dariusz Cichorek - wszyscy KTS Piskorzewie. Klasyfikacja generalna i w kategoriach obok.
Zobacz wyniki

1 stycznia 2005 r.

Kilkunastu zawodników KTS Piskorzewie wraz z rodzinami wziê³o udzia³ w 12. Rodzinnym Biegu Noworocznym w Kaliszu.