Regulamin

XIV Nocnego Biegu Świętojańskiego „Od zmierzchu do świtu”

I. Cel

1) Popularyzacja biegów masowych,

2) popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

3) promocja aktywnego trybu życia,

4) promocja Miasta Kalisza,

5) promocja Osiedla „Szczypiorno”,

6) integracja środowiska biegowego.

II. Organizator

1) Kaliskie Towarzystwo Sportowe „SUPERMARATON KALISZ”,

2) bieg organizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Kalisza.

III. Termin i miejsce

1) 23 czerwca 2018 roku, godzina 21:10,

2) Kalisz, Osiedle „Szczypiorno”, ulica Promienna 3.

IV. Trasa biegu

1) Trasa płaska – ulice asfaltowe, alejki parkowe, drogi szutrowe,

2) pętla o długości około 3 km,

3) trasa nie posiada atestu,

4) na trasie znajduje się jeden punkt żywieniowy i odświeżania (w okolicy startu/mety),

5) bieg rozgrywany jest bez wyłączania ruchu drogowego – prosimy o zachowanie należytej ostrożności,

6) trasa w większości dobrze oświetlona, mogą jednak wystąpić fragmenty o ograniczonej widoczności.

V. Klasyfikacja

1) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,

2) klasyfikacja zawodniczek i zawodników KTS „SUPERMARATON KALISZ”,

3) zasady klasyfikacji:

– Klasyfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie ukończonych pełnych okrążeni pokonanych między godziną 21:10 w sobotę 23 czerwca, a 4:29 w niedzielę 24 czerwca.

– W przypadku takiej samej ilości pokonanych okrążeń czynnikiem decydującym jest kolejność przekroczenia linii mety (czas potrzebny na pokonanie wszystkich okrążeń, przy czym czas ten mierzony jest od startu biegu – godzina 21:10 23 czerwca – do przekroczenia linii mety po pokonaniu ostatniego okrążenia i nie jest zatrzymywany w czasie ewentualnych przerw w biegu).

– Warunkiem niezbędnym do sklasyfikowania jest posiadanie przez cały czas udziału w biegu odpowiednio zamocowanego numeru startowego oraz chipa.

– Po zakończeniu udziału w biegu należy zwrócić chip obsłudze (firma FOXTER SPORT).

VI. Pomiar czasu

1) Podczas XIV Nocnego Biegu Świętojańskiego „Od zmierzchu do świtu” pomiaru czasu dokonywać będzie firma FOXTER SPORT za pomocą przeznaczonych do tego celu chipów zwrotnych,

2) każda zweryfikowana osoba zobowiązana jest do prawidłowego zamocowania chipa,

3) po zakończonym biegu każdy zobowiązany jest do zwrotu chipa obsłudze (firma FOXTER SPORT) pod karą dyskwalifikacji oraz obciążenia finansowego w wysokości 100 zł,

4) ominięcie punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją.

VII. Nagrody i świadczenia

1) Osoby, które zgłoszą się do biegu oraz dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy,

2) każdy kto ukończy minimum 1 okrążenie otrzyma pamiątkowy medal,

3) po zakończonym biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje,

4) w rejonie startu/mety zlokalizowane są toalety przenośne,

5) organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu,

6) organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z natrysków,

7) organizator nie zapewnia opieki medycznej,

8) organizator nie zapewnia noclegu,

9) nagrody:

– 6 pierwszych Zawodniczek w klasyfikacji OPEN otrzyma puchary,

– 6 pierwszych Zawodników w klasyfikacji OPEN otrzyma puchary,

– 6 pierwszych osób reprezentujących KTS „SUPERMARATON KALISZ” w klasyfikacji OPEN otrzyma puchary (warunkiem koniecznym do sklasyfikowania w tej kategorii są uregulowane składki członkowskie za 2018 rok).

VIII. Zgłoszenia do biegu

1) Organizator ustala limit startujących, który wynosi 100 osób,

2) zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie do dnia 20 czerwca 2018 roku, do godziny 23:59 (lub wyczerpania limitu) za pośrednictwem strony internetowej – www.foxter-sport.pl,

3) po upływie terminu zgłoszeń – w przypadku wolnych miejsc – istnieje możliwość zgłoszenia w bierze zawodów w dniu biegu (organizator nie gwarantuje jednak wówczas pełnego pakietu startowego),

4) wpisanie na listę startową nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym oraz zaksięgowaniu opłaty startowej na rachunku bankowym organizatora.

IX. Finansowanie

1) Opłata startowa wynosi:

– 40 zł przez cały okres trwania zapisów,

– 80 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc),

– osoby reprezentujące KTS „SUPERMARATON KALISZ” mające uregulowane składki członkowskie za rok 2018 otrzymają zwrot 50% opłaty startowej pod warunkiem pokonania minimum 1 okrążenia,

2) opłaty startowej dokonuje się systemem on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,

3) w przypadku zgłoszenia w biurze zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc) opłatę startową reguluje się gotówką po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,

4) organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu,

5) organizator nie pokrywa kosztów dojazdu osób biorących udział w biegu.

X. Uczestnictwo

1) W celu weryfikacji każda osoba po zgłoszeniu i opłaceniu opłaty startowej zobowiązana jest do wypełnienia w biurze zawodów karty startowej. Biuro zawodów, które będzie mieściło się w okolicach startu/mety, będzie czynne od godziny 19:30 w dniu rozpoczęcia Biegu,

2) do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów,

3) osoby poniżej 18 – go roku życia mogą wziąć udział w biegu jedynie po wyrażonej na piśmie zgodzie rodzica/opiekuna prawnego,

4) każda osoba startuje w biegu wyłącznie na swoja odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko; wszyscy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze materialnym,

5) zakazuje się uczestnictwa w biegu osobom nie posiadającym numeru startowego oraz osobom, które posługują się numerem startowym, który nie został im przyznany przez organizatora,

6) każda osoba biorąca udział w biegu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, zgodę tę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie startowej,

7) każda osoba biorąca udział w biegu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i jego przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej,

8) każda osoba biorąca udział w biegu powinna się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

9) warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na publikacje wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu prezentowanych w mediach oraz wykorzystywanych w materiałach promocyjnych organizatora oraz udzielenia organizatorowi licencji na wykorzystywanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych; każda osoba biorąca udział w biegu wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach i mediach, w tym w telewizji, radio, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i wystawach; mogą być też wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez organizatora i podmioty z nim powiązane,

10) zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacja w pełnym jego brzmieniu.

XI. Postanowienia końcowe

1) Wyniki biegu będą dostępne:

– na stronie internetowej KTS „SUPERMARATON KALISZ”:

www.supermaraton.kalisz.pl

– na stronie internetowej firmy FOXTER SPORT obsługującej pomiar czasu:

www.foxter-sport.pl,

2) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

3) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,

4) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.